مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1373/7/9 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - تعاریف
در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار میرود:
کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران.
مناطق:مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان:سازمان مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2 - اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق،نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.
تبصره 1- برای افراد مذکور در این ماده ،نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور مینمایند.
تبصره 2- صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع میباشد:
الف‌اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
ب‌ممنوع الورودین به کشور.
ج‌ممنوع الورودین به مناطق آزاد.
تبصره 3- اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر میشود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده 3 - اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمیباشد باید از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.
تبصره 1- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات بر اساس دعوتنامه صادرشده از سوی سازمان و بلیت رفت و برگشت،بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر مینمایند.
تبصره 2- پس از ورود تبعه خارجی موضوع این ماده شرایط مندرج در تبصره‌های 1 و 3 ماده 2 این تصویب‌نامه به وی تسری داده میشود.
ماده 4 - (اصلاحی 1374/2/4 اکثریت وزراء عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مورد تأیید 1374/3/21 رئیس جمهور)- اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را داشته باشند باید طبق مقررات تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دائره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.
تبصره 1- دفتر مذکور حداکثر ظرف 48 ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.
تبصره 2- در صورتی که نمایندگی وزارت امور خارجه موضوع ماده (4)آیین‌نامه اجرائی صدور روادید اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد،اتباع خارجی موضوع ماده (4)آیین‌نامه مزبور برای مسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دائره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.این دفتر ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.
ماده 5 - اتباع خارجی مقیم مجاز،برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت.این افراد میتوانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارائه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند.
ماده 6 - صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره 1 ماده 2 این تصویب‌نامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص مأموران مربوط بلامانع است.
ماده 7 - هر خارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت،اجازه ورود و برگ‌های درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به دائره امور اتباع خارجی محلی که میخواهد در آنجا اقامت کند تسلیم نماید.دائره امور اتباع خارجی محل پس از رسیدگی به مدارک ارائهکننده،پروانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع میورزد.
تبصره- درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد به عمل آید.
ماده 8 - مسؤولان اماکن عمومی موظفند ظرف 24 ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرم‌های مخصوص اعلامیه ورود درج و به دائره امور اتباع خارجی ناجا منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.
تبصره 1- از لحاظ این تصویب‌نامه اماکن عمومی به هتل‌ها،متل‌ها،مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر میپذیرند،اطلاق میشود.
تبصره 2- فرم‌های مخصوص اعلامیه ورود مسافران،توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده میشود.
ماده 9 - برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق،رعایت«مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران»الزامی است.
2(3)