قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور


مصوب 1367/7/14
ماده 1 - هرکس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید،مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
الف‌در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ب‌چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به 2 تا 8 سال حبس و جریمه نقدی از 2/500/000 تا 10/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
ج‌چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد،مرتکب به مجازات 2 تا 4 سال حبس محکوم خواهد شد.
ددر صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد،مرتکب به حبس از 3 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
هدر صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد،مرتکب به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1-در صورتی که عبوردهنده از کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده باشد،علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.
تبصره 2- علاوه بر مجازات‌های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند 3 ماده 5 قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.

ماده 2 - قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب 1344 و اصلاحات بعدی و قوانین مغایر با ماده و تبصره‌های فوق ملغی است.

مواد 3 و 4 و 5

این مواد مربوط به اصلاح قانون گذرنامه بوده و در جای خود اعمال شده است.
ماده 6 - این ماده مربوط به اصلاح ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران بوده و در جای خود اعمال شده است.
ماده 7 - در تعیین مجازات مذکور در این قانون توسط قاضی باید شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب رعایت گردد.
2(1)