قانون پذیرش کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب 1354/10/17


مصوب 1354/10/17
ماده واحده - کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل مربوط آن مورخ 31 ژانویه 1967 مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده مشروط به اینکه:
1-در تمام مواردی که به موجب این کنوانسیون پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی شده باشند،دولت ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنان موافقتنامه‌های ناحیه‌ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند نسازد.
2-دولت ایران مقررات مواد 17،23،24 و 26 را صرفا به صورت توصیه تلقی مینماید.
تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
2(1)