از قانون پستی


مصوب 1294/5/5
ماده 53 - هرگاه کسی تمبر باطله یا سایر اوراق قیمتی باطل‌شده را مجددا استعمال نماید از شش روز الی یک ماه حبس میشود.
ماده 54 - فروش و استعمال هر قسم اوراقی که به تمبر یا سایر اوراق قیمتی پست شباهت داشته باشد اکیدا ممنوع است و هرکس بر خلاف این ماده رفتار نماید از ده روز الی یک سال حبس خواهد شد.
2(1)