از قانون(اساسنامه)شرکت پست جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1367/2/4 مجلس شورای اسلامی
ماده 36 - کارکنان شرکت و همه اشخاصی که به نحوی از انحاء به همکاری با شرکت دعوت شده‌اند،در اجرای اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به حفظ، نگهداری و سلامت‌رسانی محمولات پستی(مراسلات و امانات)و اجتناب از ارتکاب ممنوعات مندرج در قانون تشکیل شرکت میباشند و در صورت ارتکاب ممنوعات یادشده به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)محکوم خواهند شد.
2(1)