قانون روابط موجر و مستأجرمصوّب 1376/5/26

فصل اوّل‌روابط موجر و مستأجر

ماده 1 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون،اجاره کلیّه اماکن اعمّ از مسکونی،تجاری، محل کسب و پیشه،اماکن آموزشی،خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظائر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقرّرات قانون مدنی و مقرّرات مندرج در این قانون و شرائط مقرّر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2 - قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدّت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3 - پس از انقضاء مدّت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجراء ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوّه قضائیه انجام خواهد گرفت. 0]
ماده 4 - در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر،موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دائره اجراء است و چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن،آب،برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظّف است همزمان با تودیع وجه یا سند،گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دائره اجراء تحویل نماید.در این صورت دائره اجراء از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5 - چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجراء دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میشود.

فصل دوّم‌سرقفلی

ماده 6 - هرگاه مالک،ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر میتواند در اثناء مدّت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند،مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید،پس از پایان مدّت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود،تا زمانی که عین مستأجره در تصرّف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهّد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر میتواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرّف واگذار نماید،مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9 - چنانچه مدّت اجاره به پایان برسد و یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیّه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10 - در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقرّرات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
ماده 11 - اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقرّرات حاکم بر آن خواهند بود.

ماده 12 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدّت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیّه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13 - کلیّه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون لغو میشود. 2(1)