از قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست )UPU( منعقدشده در بخارست سال 2004 میلادی


مصوب 1387/5/6
ماده واحده - احکام و مصوبات اتحادیه جهانی پست )UPU( مصوب بیست و سومین کنگره جهانی پست منعقدشده در تاریخ سیزدهم مهرماه سال 1383 هجری شمسی مطابق با پنجم اکتبر 2004 میلادی در بخارست به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود:
1-اساسنامه اتحادیه جهانی پست مشتمل بر(33)ماده .
2-هفتمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه جهانی پست مشتمل بر(6)ماده .
3-قرارداد پستی جهانی مشتمل بر(38)ماده .
4-پروتکل نهایی قرارداد پستی جهانی مشتمل بر(15)ماده .
5-آیین‌نامه عمومی اتحادیه جهانی پست مشتمل بر(35)ماده .
6-موافقتنامه سرویسهای پستی مشتمل بر(23)ماده .
تبصره 1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون،قوانین زیر ملغی میگردد:
1-قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده در سال 1969 میلادی مصوب 1356/9/13 هجری شمسی.
2-قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی لوزان منعقده در سال 1974 میلادی مصوب 1356/4/8 هجری شمسی.
3-قانون تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آیین‌نامه‌های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه پست جهانی و آیین‌نامه عمومی و پروتکلهای نهایی آن منعقده در کنگره ریودوژانیرو در سال 1979 میلادی و اجازه تسلیم اسناد آنها مصوب 1365/4/1 هجری شمسی.
4-قانون تصویب مصوبات نوزدهمین کنگره اتحادیه پستی جهانی منعقده در هامبورگ 1984 میلادی و اجازه تسلیم اسناد آنها مصوب 1370/5/20 هجری شمسی.
5-قانون تصویب احکام و مصوبات بیستمین کنگره پست جهانی منعقده در سال 1989 میلادی مصوب 1376/7/27 هجری شمسی.
6-قانون تصویب تغییرات اساسی در احکام اتحادیه پستی جهانی )upu( مصوب بیست و یکمین کنگره منعقدشده در سئول سال 1994 میلادی مصوب 1379/12/10 هجری شمسی.
7-قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پست جهانی )upu(منعقده در پکن سال 1999 میلادی مصوب 1384/3/29 هجری شمسی.
تبصره 2- در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (32)اساسنامه اتحادیه جهانی پست و ماده (132)آیین‌نامه عمومی آن،رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.2(1)