از اساسنامه اتحادیه جهانی پست

(اصلاح‌شده توسط پروتکل‌های الحاقی توکیو 1969،لوزان 1974،هامبورگ 1984، واشنگتن 1989،سئول 1994،پکن 1999 و بخارست 2004 میلادی)
ماده 1 - -قلمرو اهداف اتحادیه جهانی پست:
1-کشورهایی که اساسنامه حاضر را پذیرفته‌اند،تحت عنوان اتحادیه جهانی پست یک قلمرو واحد پستی را جهت مبادله دوسویه پست‌نامه‌ها تشکیل میدهند.آزادی عبور(ترانزیت) در سرتاسر قلمرو اتحادیه جهانی پست تضمین خواهد شد.
2-هدف اتحادیه جهانی پست تضمین سازمان،اعتلاء سرویسهای پستی و ارتقاء توسعه همکاریهای بین‌المللی خواهد بود.
3-اتحادیه جهانی پست،تا حد امکان،در زمینه ارائه کمکهای فنی به کشورهای نیازمند عضو اتحادیه مشارکت خواهد نمود.
ماده 22 - -احکام اتحادیه جهانی پست:
1-اساسنامه به منزله سند اساسی اتحادیه تلقی شده،قوانین و مقررات سازمانی آن را دربر گرفته و مشمول هیچ‌گونه حق الشرطی نخواهد شد.
2-آیین‌نامه عمومی شامل مقرراتی میشود که اجرای اساسنامه و طرز عمل اتحادیه جهانی پست را تضمین میکند،رعایت آیین‌نامه عمومی برای کلیه کشورهای عضو اجباری بوده و مشمول هیچ‌گونه حق الشرطی نخواهد شد.
3-قرارداد پستی جهانی،آیین‌نامه پست‌نامه‌ها و آیین‌نامه امانات شامل قوانین مشترک در سرویس پستی بین‌المللی و مقررات مربوط به سرویسهای پست‌نامه‌ها و امانات پستی میشوند. رعایت احکام مذکور برای همه کشورهای عضو اجباری است.
4-موافقتنامه‌های اتحادیه جهانی پست و آیین‌نامه‌های آنها وظائف سرویسهایی به غیر از سرویسهای پست‌نامه‌ها و امانات پستی را بین کشورهای عضوی که در آن شرکت کرده‌اند تعیین میکنند.رعایت قوانین و مقررات آنها فقط برای کشورهای مذکور اجباری خواهد بود.
5-آیین‌نامه‌ها که شامل حدود عملیات ضروری برای اجرای قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه‌ها میشوند،توسط شورای اداری و با توجه به تصمیمات متخذه توسط کنگره به تصویب میرسند.
6-پروتکلهای نهایی ضمیمه‌شده به احکام اتحادیه جهانی پست که در بندهای(3)،(4) و(5)ذکر شده‌اند،شامل حق الشرطهای مربوط به احکام مزبور خواهند شد.
ماده 24 - -قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات احکام اتحادیه جهانی پست هیچ‌گونه لطمه‌ای به مقررات داخلی هریک از کشورهای عضو در رابطه با آنچه صریحا در این احکام پیش‌بینی نشده نخواهد زد.
فصل چهارم‌حل‌وفصل اختلافات
ماده 32 - -حکمیت«داوری»
در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند اداره پست کشورهای عضو در مورد تفسیر احکام اتحادیه جهانی پست یا مسؤولیت حاصل از اجرای احکام برای ادارات پست،موضوع مورد دعوی از طریق حکمیت(داوری)حل‌وفصل خواهد شد.
بخش سوم‌مقررات نهایی
ماده 33 - -به اجراء درآمدن و مدت اعتبار اساسنامه
اساسنامه حاضر از اول ژانویه 1966 میلادی به اجراء درآمده و برای مدت نامعینی قابل اجراء و معتبر خواهد بود.
نمایندگان تام الاختیار دول کشورهای طرف قرارداد،اساسنامه حاضر را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که در بایگانی دولت کشور مقر اتحادیه جهانی پست نگهداری خواهد شد.یک نسخه از آن توسط دفتر بین‌الملل اتحادیه جهانی پست برای هریک از اعضاء فرستاده خواهد شد.
...
2(4)