از هفتمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه جهانی پست


...
ماده 2 - -(ماده 1 bis اضافه‌شده)تعاریف
1-در راستای تأمین اهداف احکام اتحادیه جهانی پست،عبارات زیر بدین شرح تعریف شدند:
1-1-سرویس پستی:تمامی سرویسهای پستی که حوزه ارائه آنها توسط نهادهای اتحادیه جهانی پست تعیین شده است.تعهدات اصلی سرویسهای پستی عبارتند از:تأمین اهداف تعیین‌شده اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو با تضمین جمع‌آوری،تفکیک،ارسال و توزیع مرسولات پستی.
2-1-کشور عضو:کشوری که شرایط مندرج در ماده (2)اساسنامه را تأمین میکند.
3-1-قلمرو واحد پستی:تعهد طرفهای ملحق‌شده به احکام اتحادیه جهانی پست )UPU(در زمینه مبادله دوسویه پست‌نامه‌ها،شامل آزادی عبور(ترانزیت)و رفتار با مرسولات پستی عبوری(ترانزیتی)از مبداء دیگر کشورها مانند مرسولات پستی خود و بدون هیچ‌گونه تبعیض.
4-1-آزادی عبور(ترانزیت):تعهد ادارات پست واسطه در زمینه حمل مرسولات پستی عبوری(ترانزیتی)تحویلی به آنها توسط اداره پست دیگر عضو اتحادیه جهانی پست )UPU( و رفتار مشابه با این مرسولات مانند مرسولات داخلی خود.
5-1-پست‌نامه:به همان صورت که در قرارداد پستی جهانی شرح داده شده است.
6-1-سرویس پستی بین‌المللی:عملیات پستی یا سرویسهایی که مقررات آنها توسط احکام اتحادیه جهانی پست تعیین‌شده؛مجموعه این عملیات یا سرویسها.
ماده 3 - -(ماده 22 اصلاح‌شده)-احکام اتحادیه جهانی پست
1-اساسنامه به منزله سند اساسی اتحادیه جهانی پست تلقی شده،قوانین و مقررات سازمانی اتحادیه را دربر گرفته و مشمول هیچ‌گونه حق الشرطی نمیشود.
2-آیین‌نامه عمومی شامل مقرراتی میشود که اجرای اساسنامه و عملکرد اتحادیه جهانی پست را تضمین میکند.رعایت آیین‌نامه عمومی برای کلیه کشورهای عضو اجباری بوده و مشمول هیچ‌گونه حق الشرطی نمیشود.
3-قرارداد پستی جهانی،آیین‌نامه پست‌نامه‌ها و آیین‌نامه امانات پستی شامل قوانین مشترک در سرویس پستی بین‌المللی و مقررات مربوط به سرویسهای پست‌نامه‌ها و امانات پستی میشود. رعایت این احکام برای تمام کشورهای عضو اجباری است.
4-موافقتنامه‌های اتحادیه و آیین‌نامه‌های آنها وظائف سرویسهایی به غیر از سرویسهای پست‌نامه‌ها و امانات پستی را بین کشورهای عضوی که در آن شرکت کرده‌اند تعیین میکنند. رعایت مفاد این موافقتنامه‌ها و آیین‌نامه‌های آنها فقط برای کشورهای مذکور اجباری است.
5-آیین‌نامه‌هایی که شامل قوانین و مقررات ضروری جهت اجرای قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه‌های مربوط میشوند،توسط شورای بهره‌برداری پستی و با توجه به تصمیمات متخذه توسط کنگره تدوین میشوند.
6-پروتکلهای نهایی ضمیمه‌شده به احکام اتحادیه جهانی پست،مذکور در بندهای 3،4 و 5 شامل حق الشرطهای احکام مذکور میشوند.2(4)