از آیین‌نامه عمومی اتحادیه جهانی پست

ماده 116 - - اطلاعات نظریات درخواستهای تفسیر و اصلاح احکام- مطالبه نامه‌هانقش در تسویه حسابها(ماده 20 اساسنامه،125،124 و 126 آیین‌نامه عمومی)
1-دفتر بین‌الملل جهت تأمین اطلاعات لازم در مورد مسائل مربوط به سرویسهای پستی همواره در اختیار شورای اداری،شورای بهره‌برداری پستی و ادارات پست خواهد بود.
2-دفتر بین‌الملل به‌ویژه موظف است هرگونه اطلاعات مورد توجه سرویسهای پستی بین‌المللی را جمع‌آوری،هماهنگ،منتشر و توزیع نماید و بر حسب درخواست طرفهای ذی ربط،نظریه‌ای درباره مسائل مورد دعوا صادر نماید و برای هرگونه درخواست تفسیر و اصلاح احکام اتحادیه پیگیری لازم را به عمل آورد و به طور کلی اقدام به مطالعه،نگارش و جمع‌آوری مدارکی نماید که احکام فوق الذکر به آنها استناد میشود و یا در جهت تأمین منافع اتحادیه میباشد.
3-دفتر بین‌الملل مبادرت به انجام تحقیقاتی مینماید که ادارات پست به منظور شناخت عقاید و آراء سایر ادارات پست درباره یک مسأله خاص،از آن تقاضا کرده‌اند.نتیجه تحقیق به منزله یک رأی تلقی نشده و رسما سندیت ندارد.
4-دفتر بین‌الملل میتواند در کلیه تسویه حسابهای مربوط به سرویس پستی به عنوان یک مرکز پایاپایی عمل کند.
فصل پنجم‌حکمیت(داوری)
ماده 132 - -روش حکمیت(داوری) «ماده 32 اساسنامه»
1-در موقع بروز اختلافی که باید از طریق حکمیت حل‌وفصل شود،هریک از ادارات پست طرف دعوی،اداره پست یکی از کشورهای عضو را که مستقیما در دعوی سهمی نداشته باشد انتخاب میکند.چنانچه چندین اداره پست ادعای مشترکی نمایند آنها،طبق این مقررات، به عنوان یک اداره واحد تلقی خواهند شد.
2-در صورتی که یکی از ادارات پست طرف دعوی در مدت شش ماه به پیشنهاد داوری ترتیب اثر ندهد،دفتر بین‌الملل،چنانچه از او تقاضا شود،حکم دیگری به وسیله اداره پستی که به پیشنهاد داوری ترتیب اثری نداده است تعیین میکند و یا خود رأسا مبادرت به این کار مینماید.
3-طرفین دعوی میتوانند در مورد انتخاب یک حکم واحد توافق نمایند.این حکم میتواند دفتر بین‌الملل باشد.
4-تصمیم متخذه توسط حکمها با اکثریت آراء انجام میگیرد.
5-در صورت تساوی آراء حکمها،برای پایان بخشیدن به اختلاف،اداره پست دیگری که در دعوی ذی نفع نباشد را انتخاب میکنند.در صورت عدم توافق در مورد این انتخاب،دفتر بین‌الملل از بین ادارات پستی که حکم‌ها آنها را به عنوان حکم پیشنهاد نکرده‌اند،اداره پستی را انتخاب میکند.
6-در صورتی که مورد اختلاف مربوط به یکی از موافقتنامه‌ها باشد،حکم‌های انتخاب شده باید از ادارات پستی باشند که در آن موافقتنامه شرکت دارند.
2(4)