قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری)


مصوب /25 /11 1345 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - برای دائر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی و یا غیر حرفه‌ای باید قبلا از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود.
تبصره- ایستگاه ارتباط رادیویی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 2 - کسانی میتوانند به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزند که از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهینامه مخصوص اخذ نمایند.
تبصره- ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسیهای فنی بین افراد مجاز برقرار میگردد. استفادهکننده از ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون هیچ‌گونه نظر انتفاعی و یا سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت مینماید.
ماده 3(اصلاحی 1360/12/9) -
از دارندگان پروانه که بهره‌برداری مینمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت میشود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف‌و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی و استفادهکنندگان از
بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مشمول مقررات‌این ماده هستند و موارد معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1
نماینده انحصاری کارخانه‌های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بیسیم و یا سازندگان داخلی میتوانند برای نمایش دادن طرز کاردستگاهها به شرط رعایت مقررات منظور در آیین‌نامه با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه‌مقرر در این ماده معاف باشند.
تبصره 2
مقاطعهکاران و مؤسساتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی باشند باید پروانه تحصیل کنند و مانند سایر دارندگان پروانه حق استفاده‌مقرر را پرداخت نمایند.
تبصره 3
تاریخ شروع بهره‌برداری از ایستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخیص از گمرک و یا تحویل از کارخانه سازنده به خریدار (با اجازه‌وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردی که دارندگان پروانه تاریخ دیگری را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اطلاع داده باشند.
ماده 4 -
در مورد ضروری وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیأت دولت تمام یا قسمتی از مزایای گواهینامه و یا پروانه ایستگاه را در تمام کشور و یا بعضی مناطق برای مدت معینی لغو نماید و در این مورد مراتب از طریق اعلان عمومی به اطلاع دارندگان گواهینامه و یاپروانه ایستگاه رسانده خواهد شد.
ماده 5 -
در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه به تشخیص کمیسیون فنی سه‌نفری که در آیین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند بر حسب مورد از کار ایستگاه جلوگیری و پروانه مربوط را لغو کند ویا استفاده از گواهینامه را موقوف سازد.
ماده 6 -
وارد کردن دستگاههای فرستنده بیسیم به کشور و خارج کردن آنها از کشور و همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بیسیم موکول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 7 - وزارت پست و تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده بیسیم را که فاقد پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاههایی را که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است برای جلوگیری از کار آنها تا صدور یا تجدید پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.
ماده 8 - در مواردی که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند با تصویب‌نامه هیأت دولت دستور توقف کار هر ایستگاه فرستنده بیسیم را صادر نماید.
ماده 9 - به منظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه آن مأمورین مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان میتوانند هر موقع دستگاهها را در محل کار و یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوط مورد بازرسی قرار دهند.
ماده 10 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشوند:
1- هرکس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تأسیس نماید.
2- هرکس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.
3- هرکس با ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار نماید.
4- هرکس پس از لغو پروانه و گواهینامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.
5- هرکس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده (8) این قانون تخلف نماید.
تبصره- در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 11 - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشوند:
1- هرکس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
2- هرکس در ایستگاه بدون پروانه عالما و عامدا مخابره رادیویی انجام دهد.
3- هرکس از طول موجهای غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.
4- هرکس بدون گواهینامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهینامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به اشخاص بدون گواهینامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.
5- هرکس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.
6- هرکس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را در دفتر ثبت ننماید.
7- هرکس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
8- هرکس با علامت شناسایی مربوط به دیگران، خود و یا ایستگاه خود را معرفی نماید.
9- هرکس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهینامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.
ماده 12 - در صورتی که اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء خواهد شد.
ماده 13 - آیین‌نامه اجرائی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.
2(1)