آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای ( آماتوری)

قسمت اول- بیسیم‌های اختصاصی

فصل اول- تعاریف

ماده 1 - ایستگاه بیسیم اختصاصی: عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی و ادوات مربوطه ( مثل: منابع تغذیه و دستگاه‌های اندازه گیری و غیره ) که برای برقراری ارتباط رادیویی اختصاصی تأسیس میگردد.
ماده 2 - شبکه رادیویی: عبارت است از مجموعه یک یا چند ایستگاه ثابت و یا متحرک و یا هردو که میتواند در عین حال با هم ارتباط داشته باشند.
ماده 3 - پروانه ایستگاه: عبارت است از اجازه‌نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تاسیس و استفاده از ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی صادر میگردد.
ماده 4 - مسوول ایستگاه: شخصی است که به موجب تعهدنامه کتبی مسوولیت کلیه دستگاه‌ها یا ایستگاه‌های رادیویی و کارکنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخلف از مقررات داخلی و بین‌المللی به عهده گرفته است.
ماده 5 - قدرت خروجی فرستنده رادیویی: عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت)PER PEAK ENVELOP POWER( به آنتن دستگاه اعمال میشود.

فصل دوم شرایط عمومی

ماده 6 - متقاضی تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی باید تقاضای کتبی خود را در مرکز و شهرستان‌ها مستقیماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن مدیریت امور فرکانس وروابط بین الملل تسلیم و دو نسخه از نقشه یا کروکی دقیق شبکه رادیویی درخواستی را با ذکر نام محل و فواصل دقیق ایستگاه‌های موردنظر پیوست نماید.
ماده 7 - با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی در صورتی موافقت خواهد شد که بنابه رأی کمیسیون فنی، تأمین نیازهای ارتباطی متقاضی با استفاده از شبکه‌های مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد، و به علاوه لزوم آن مورد تأیید کمیسیون مزبور قرار گیرد.
ماده 8 - کمیسیون فنی مرکب از سه نفر نمایندگان مدیریت امور فرکانس وروابط بین الملل و امور واگذاری مدارات شبکه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران و با حکم رسمی وزارتی، تشکیل میگردد.
ماده 9 - در صورتی که درخواست متقاضی مورد تأیید کمیسیون فنی قرار گیرد مدارک زیر باید تکمیل و به مدیریت فرکانس وروابط بین الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم شود تا موافقت‌نامه تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی و شرایط فنی مربوطه صادر و ابلاغ گردد.
الف- درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه شماره 1 در دو نسخه.
ب- مشخصات فنی دستگاه‌های مورد نظر طبق نمونه شماره 2 در دو نسخه.
ج- مشخصات مسئوول کلی دستگاه‌ها که به موجب تعهدنامه کتبی (طبق نمونه شمار1) و با رعایت مفاد ماده 4 آیین‌نامه معرفی میگردد و در دو نسخه با 2 قطعه عکس مشارالیه.
د- چنانچه مسئول دستگاه‌ها تبعه کشورهای خارجی باشد علاوه بر مشخصات فرد در ردیف (ج) فتوکپی گذرنامه - پروانه اقامت و پروانه کار تبعه مذکور هر یک در دو نسخه باید تهیه و ارائه گردد.
ه‍- تعهد پرداخت حق استفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاصی که بر طبق ماده "3" قانون بیسیم‌های اختصاصی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
تبصره- نماینده انحصاری کارخانه‌های سازنده داخلی و خارجی دستگاه‌های بیسیم برای تحصیل پروانه برقراری ارتباط آزمایشی پیش‌بینی شده درتبصره ماده "3 " قانون بیسیم‌های اختصاصی و رادیو آماتوری، علاوه بر موارد فوق‌الذکر مدارک زیر را نیز باید تهیه و ارائه نمایند.
الف- تصویر نامه نمایندگی انحصاری کارخانه سازنده دستگاه‌ها.
ب- تصویرنامه کارت بازرگانی در 2 نسخه.
ج- تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه‌ها جز در موارد آزمایشی (که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد).
ماده 10 - پس از صدور موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی متقاضی مجاز است نسبت به سفارش و خرید دستگاه‌های بیسیم مطابق با مشخصات فنی و تعداد و فرکانس‌های اختصاصی یافته اقدام نماید.
تبصره 1-
در موارد استثنایی که کمیسیون فنی مندرج در ماده "7" قدرت‌های بشری را ضروری تشخیص دهد مطابق ضوابط فنی قدرت جدیدی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2-
در صورتیکه فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود اجازه استفاده از فرکانس‌های اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند ودر این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. ( دستگاه‌های مخابراتی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سه گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوای انتظامی، شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف میباشند.)
ماده 11 - قدرت خروجی فرستنده‌های بیسیم در شبکه‌های داخلی با توجه به ماده "5" آیین‌نامه به شرح زیر تعیین میگردد:
1-11- فرستنده‌های بیسیمHF حداکثر 100 وات
2-11- فرستنده‌های , VHF ، UHF و ریپیتر حداکثر 30 وات.
3-11-فرستنده‌های بیسیم سیار حداکثر تا 25 وات.
4-11-فرستنده‌های بیسیم دستی حداکثر 2 وات.
تبصره 1-
قدرت‌های خارج از این محدودیت‌ها برای هیچ نوع شبکه رادیویی نظامی و غیر نظامی پذیرفته نیست و در مورد کاربردها و سیستم‌ها و شبکه‌های دیگر مطابق توصیه‌های بین‌المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید.
تبصره 2-
سایر مشخصات فنی ایستگاه‌ها با در نظر گرفتن توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور و شرایط داخلی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 12 - فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد میتواند وارد کشور گردد. ( دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف میباشند).
تبصره 1-
در مواردی که دستگاه‌های مخابراتی جز وسایل ضروری وسایط نقلیه از قبیل کشتی، هواپیما، هلیکوپتر و نظایر آن خریداری شده و مشخصات فنی و فرکانس کار مجاز داشته باشند با تصویب وزیر پست و تلگراف وتلفن اجازه ترخیص صادر و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لزومی به رعایت تشریفات ترخیص مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.
تبصره 2-
اجازه ترخیص تجهیزات رادیویی وسایط نقلیه نظامی از طرف وزارت دفاع ملی صادر خواهد شد.
ماده 13 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است دستگاه‌های بیسیم وارده به کشور را هنگام ورود درگمرک و یا هر محل دیگری که مقتضی بداند از نظر قدرت فرستنده، فرکانس کار و حساسیت گیرنده و سایر مشخصات فنی آنها مورد آزمایش قرار دهد.
(بررسی و آزمایش تجهیزات رادیویی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوای انتظامی از شمول این ماده معاف می باشد.).
ماده 14 - هر نوع دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی کریستال‌ها و هرگونه وسایل مربوط به شبکه‌های مخابراتی و سایر دستگاه‌هایی که با امواج رادیویی کار میکنند فقط در برابر احکام صادره از وزارت پست و تلگراف و تلفن از گمرکات کشور ترخیص خواهد شد به استثنای دستگاه‌های نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهربانی، ژاندارمری، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی.
تبصره کلیه دستگاه‌های بیسیم و لوازم مخابراتی وارده به گمرکات کشور در صورت عدم ترخیص و انقضای مهلت مقرردر قانون، متروکه تلقی شده، قابل فروش و حراج نبوده، باید به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل گردد.
ماده 15 - برای صدور احکام ترخیص باید مدارک زیر به وزارت پست وتلگراف و تلفن تسلیم گردد:
الف- اصل اسناد گمرکی شامل بارنامه، فاکتور گمرکی، لیست بسته‌بندی، گواهی مبدا و قبض انبار مربوطه با دو فتوکپی از هر کدام.
ب- اصل کاتالوگ دستگاه‌ها.
ج چک بدون مدت یا حواله بانکی، مبنی بر واریز پیش‌پرداخت حق استفاده سه ماهه دستگاه‌ها، طبق تعرفه مقرر در وجه وزارت پست و تلگراف و تلفن.
ماده 16 - دستگاه‌های فرستنده وگیرنده و سایر وسایل مشروحه در ماده "14" آیین‌نامه با رعایت مقررات گمرکی و پس از مطابقت کمی و کیفی با احکام ترخیص و اسناد گمرکی پیوست با تنظیم صورتجلسه‌ای طبق نمونه مربوطه ( نمونه شماره "4" ) با حضور امضاء صاحب کالا یا نماینده او و مأمور گمرکی مدیریت فرکانس روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن و مامور گمرک ترخیص و تحویل صاحب کالا و یا نماینده او خواهد گردید.

فصل سوم- صدور، تمدید، تغییر و لغو پروانه ایستگاه

ماده 17 - پس از تأدیه پیش‌پرداخت حق استفاده سه ماهه دستگاه‌ها توسط متقاضی و شروع بهره‌برداری طبق تبصره "3" قانون برای هر دستگاه فرستنده اعم از ثابت و یا متحرک انحصارا" یک پروانه صادر خواهد شد ( نمونه شماره "5" ).
ماده 18 - مدت اعتبار پروانه ایستگاه حداکثر یک سال است و دارندگان آن میبایستی یک ماه قبل از انقضا مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
ماده 19 - دارندگان پروانه ایستگاه موظفند هر گونه تغییرات حاصله در اطلاعات مندرج در پروانه ایستگاه و مدارک تسلیمی را بلافاصله به مدیریت فرکانس و روابط بین‌الملل ( اداره کل ارتباطات رادیویی ) وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند.
ماده 20 - هر زمانی که بنابه رأی کمیسیون فنی موضوع ماده "8 " همین آیین‌نامه، تأمین ارتباط اختصاصی از طریق شبکه‌های مخابراتی کشور ممکن شود، مراتب به مسئوول کلی دستگاه‌ها یا موسسه مربوطه ابلاغ خواهد شد و از آن پس پروانه ایستگاه خود به خود لغو گردیده و بایستی ایستگاه بیسیم اختصاصی فوراً تعطیل و دستگاه‌ها از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن پلمپ گردد.
ماده 21 - در صورت لغو پروانه قدیمی، به منظور صدور پروانه جدید یا تمدید آن بایستی پروانه اولی به وزارت پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.
ماده 22 - پروانه کار ایستگاه و حقوق ناشیه از آن جزا" و کلاً غیر قابل انتقال است و دارندگان پروانه مجاز نیستند دستگاه‌های بیسیم خود را در دسترس اشخاص دیگری بگذارند.
ماده 23 - چنانچه حق استفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاصی مرتباً از طرف صاحب پروانه پرداخت نشود وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه را لغو و از طریق مراجع قانونی از کار ایستگاه‌ها جلوگیری و نسبت به وصول طلب دولت اقدام خواهد شد.

فصل چهارم- شرایط فنی کار ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی

ماده 24 - قبل از شروع کار هر ایستگاه بیسیم اختصاصی، اپراتور با مسئوول ایستگاه موظف است از فرکانس کار و قدرت خروجی مجاز دستگاه، اطمینان حاصل نماید و طبق توصیه‌های سازنده دستگاه‌ها و مقررات دیگری که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ میشود آزمایش‌های مربوطه را با توجه به فواصل زمانی توصیه شده تکرار نماید.
ماده 25 - تغییر فرکانس کار فرستنده قبل و بعد از انجام مدولاسیون باید در حد مجاز و توصیه شده از طرف اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور یا شرایط اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.
تبصره 1 -
خرید، فروش و نگه‌داری هر نوع کریستال تولید فرکانس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع بوده و در صورت کشف به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2
استفادهکنندگان از دستگاه‌های بیسیم در صورت تعویض فرکانس کار دستگاه‌ها موظفند کریستال‌های قبلی را به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل نمایند. کریستال‌های مذکور به صورت امانی در وزارت پست و تلگراف و تلفن ضبط و نگهداری شده و در موقع تقاضا نسبت به استفاده از آنها و در صورت موافقت با واگذاری فرکانس مذکور قیمت مربوطه از طرف خریدار به صاحبان کریستال‌ها مسترد خواهد شد.
ماده 26 - هر ایستگاه اختصاصی بایستی قبل از شروع به ارتباط و پس از خاتمه آن معرف ایستگاه ) CALL SIGN ( را که قبلاً در پرونده درخواست کار ایستگاه ثبت نموده چند دفعه اعلام و معرفی نماید.
ماده 27 - حداکثر ارتفاع و فاصله آنتن ایستگاه‌ها از فرودگاه‌ها یا محل‌هایی که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن مشخص میشود بایستی برمبنای شرایط و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری که توسط وزارت پست و تلگراف وتلفن اعلام خواهد شد مطابق باشد.
تبصره - از لحاظ مراعات شرایط ایمنی پرواز طبق مقررات مصوبه باید نسبت به رنگ‌آمیزی دکل‌ها و نصب چراغ خطر اقدام گردد.

فصل پنجم مقررات کار ایستگاه‌ها و مسئوولیت‌ها

ماده 28 - ارسال پیام‌ها رمز و بکار بردن دستگاه محرمانهکننده و به طور کلی انجام هرگونه تغییراتی روی مشخصات دستگاه‌ها و تغییر نوع کار دستگاه‌ها و اتصال آنها به شبکه‌های مخابراتی عمومی بدون اطلاع و کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است.
ماده 29 - ایستگاه‌ها باید منحصراً برای امور مشخص شده و نوع ارتباط و محل تعیین شده در پروانه مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
ماده 30 - هیچ موسسه یا شخص دیگری ( اعم از حقوقی یا حقیقی ) به جز صاحب پروانه حق استفاده و بهره‌برداری مستقیم و یا غیر مستقیم از ایستگاه بیسیم را نخواهد داشت.
ماده 31 - به منظور مراقبت در حسن اجرای شرایط و ضوابط مندرج در آیین‌نامه حاضر و قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ششم اسفند ماه 1345 و اصلاحیه ماده "3" آن مصوب 1360/12/9 مجلس شورای اسلامی بازرسان فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن میتوانند با اجازه دادستان عمومی حوزه قضایی مربوطه دستگاه‌ها را در محل کار یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوطه مورد بررسی و آزمایش قرار دهند.
تبصره - بازرسان فنی به پیشنهاد مدیریت فرکانس و روابط بین‌الملل و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن برگزیده خواهند شد.
ماده 32 - گزارش بازرسان فنی یا هر گزارش دیگری در مورد عدم اجرای مقررات و شرایط مربوط به ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی در کمیسیون فنی سه نفره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از مشاهده و ثبوت تخلف از مقررات یاد شده ( از نظر فنی ) کمیسیون بر حسب مورد میتواند با تنظیم صورت‌مجلس رأی به جلوگیری از کار ایستگاه و لغو پروانه مربوطه صادر و یا در اجرای مواد "10"، "11" و "12" قانون بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) پرونده امر را به مقامات صالحه ارجاع نماید.
تبصره ایستگاه‌های رادیویی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوای انتظامی ( شهربانی و ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی ) از بازرسی موضوع مواد "31 " و "32" این آیین‌نامه معاف میباشند.
ماده 33 - وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه‌های فرستنده و گیرنده فاقد پروانه کار و یا خارج از سرویس را به منظور جلوگیری از استفاده غیر قانونی از آنها به سرب ممهور نموده و یا بر حسب تقاضای صاحب دستگاه‌ها اوراق خواهد کرد.
تبصره - تغییر محل فرستنده‌های ممهور شده باید با اطلاع قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت گیرد.

قسمت دوم- رادیو آماتوری

فصل اول- تعاریف

ماده 34 - رادیو آماتوری: نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی تبادل اطلاعات علمی و عملی و بررسیهای فنی ارتباطی بین رادیو آماتورهای مجاز در دنیا برقرار میگردد.
ماده 35 - رادیو آماتور: کسی است که به خاطر علاقه به فن ارتباط رادیویی و بدون هیچ‌گونه نظر انتفاعی و سیاسی با دریافت پروانه رادیو آماتوری از وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به انجام آزمایشات رادیویی به منظور پیش‌برد علم رادیو الکترونیک اقدام مینماید.
ماده 36 - ایستگاه رادیو آماتوری: عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوط به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوولیت یک رادیو آماتور تأسیس و به منظور برقراری ارتباط موصوف با سایر رادیو آماتورها مجاز مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 37 - پروانه رادیو آماتوری: اجازه‌نامه‌ای است که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقیقی برای اشتغال به کارهای رادیو آماتوری صادر میگردد.
ماده 38 - پیام: عبارت است از علایم تلگرافی و یا سایر انواع علایم مخابراتی و همچنین مکالمات تلفنی که بین ایستگاه‌های رادیو آماتوری مبادله میگردد.
ماده 39 - معرف با ر ALL SIGN علامت مشخصه‌ای است که قبل از برقراری ارتباط رادیو آماتوری و به منظور معرفی ایستگاه اعلام میگردد.
ماده 40 - پروانه تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری: اجازه‌نامه‌ای است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن فقط برای دارندگان پروانه رادیو آماتوری صادر میشود و به موجب آن شخص رادیو آماتور با دریافت علامت خطاب مجاز به تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری و بهره برداری از دستگاه‌های فرستنده و گیرنده‌ای که، خود آنها را ساخته و یا خریداری نموده است میشود.
ماده 41 - انجمن رادیو آماتوری: عبارت است از مرکز تجمع رادیو آماتورهای مجاز و علاقه‌مندان که به منظور تبادل نظر فنی و اشاعه فن رادیو آماتوری و کمک به رشد و بروز استعدادهای نهفته طبق اساسنامه‌ای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن میرسد، تأسیس میگردد.
ماده 42 - اتحادیه رادیو آماتورهای ایران که متشکل از کلیه رادیو آماتورهای ایرانی اعم از اعضاء انجمن‌های رادیو آماتوری و غیره میباشد، مسئوول ارتباط با انجمن‌ها و اتحادیه‌های رادیو آماتوری دیگر کشورهای جهان و اتحادیه بین‌المللی رادیو آماتوری بوده و اساسنامه تشکیل آن و حدود اختیارات آن بعدا" توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و اعلام خواهد شد.

فصل دوم- انواع پروانه رادیو آماتوری و شرایط صدور پروانه

ماده 43 - پروانه رادیو آماتوری به درجات سه‌گانه مبتدی ( درجه 3 )، عمومی ( درجه 2 ) و پیشرفته ( درجه 1 ) تقسیم میشوند.
ماده 44 - پروانه رادیو آماتوری به درجه 3 ( مبتدی ) به کسانی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند
الف - داشتن حداقل 16 سال تمام.
ب- صلاحیت اخلاقی و سیاسی به تأیید مقامات ذیصلاح کشور.
ج- قبولی در آزمون‌های کتبی و عملی مربوطه.
تبصره 1- آزمون عملی پروانه درجه 3 (مبتدی) شامل مخابره مورس (حداقل "5" کلمه در دقیقه) است.
تبصر 2- دارندگان پروانه رادیو آماتوری مبتدی میتوانند در باندهای آماتوری "7"، "21" و "28" مگا هرتز وVHF از فرستنده تلگرافی با حداکثر قدرت متوسط "30" وات استفاده نمایند.
ماده 45 - پروانه رادیو آماتوری درجه 2 (عمومی) به کسانی داده میشود که علاوه بر دارا بودن شرایط "الف "ماده " 44" از عهده امتحانات مربوطه برآیند و حداقل شش ماه با پروانه مبتدی کارکرده باشند.
تبصره 1- آزمون عملی پروانه عمومی شامل مخابره مورس (حداقل "13" کلمه در دقیقه) است.
تبصره 2- دارندگان پروانه رادیو آماتوری عمومی میتوانند در کلیه باندهای آماتوری از فرستنده‌ای با حداکثر قدرت "100" وات بصورت تلفنی و تلگرافی استفاده نمایند.
ماده 46 - پروانه رادیو آماتوری پیشرفته به کسانی داده میشود که علاوه بر داشتن شرائط مندرج در ماده "45" از عهده امتحانات تکمیلی برآیند.
تبصره دارندگان پروانه رادیو آماتوری درجه 1 مجاز به مخابره تلفنی و تلگرافی تله‌تایپ و ارسال تصویرSSTV در باندهایHF با حداکثر قدرت "200" وات و VHF با حداکثر قدرت "50" وات وUHF با حداکثر قدرت "30" وات میباشد در شرایط خاص قدرت‌های مذکور به تشخیص مدیریت فرکانس و روابط بین‌الملل تا "400" وات قابل افزایش است.
ماده 47 - ریز مواد امتحانی هر یک از درجات بالا بطور جداگانه تهیه شده و ضمیمه این آئین‌نامه میباشد. نمونه‌های "6"، "7" و "8" .
تبصره امتحانات رادیو آماتوری غیر از موارد فوق‌العاده در هر سال دوبار برگزار خواهد شد و به قبول‌شدگان علاوه بر گواهینامه درجه مربوطه، یک نسخه از قانون و آئین‌نامه مربوطه نیز اهدا میشود.
ماده 48 - دارندگان پروانه رادیو آماتوری درجه "1" و"2" هر چهار سال یکبار باید از عهده امتحانات مخابره با مورس درجه مربوطه برآیند.
ماده 49 - برای دریافت پروانه رادیو آماتوری مدارک زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به مدیریت فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد.
الف درخواست گواهینامه رادیو آماتوری طبق نمونه مربوطه در دو نسخه (فرم شماره "7").
ب- مشخصات فردی متقاضی طبق نمونه مربوطه در سه نسخه (فرم شماره "3")
ج- عکس (2*3) چهارقطعه.
د- تصویر نامه یا رونوشت شناسنامه.
ه- فیش پرداخت مبلغ 500 ریال به حساب خزانه دولت
و- تصویرنامه پروانه رادیو آماتوری از خارج از کشور در صورت وجود.
ماده 50 - برای دریافت پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری مدراک زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به مدیریت فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد.
الف- درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه مربوطه .
ب- تصویب‌نامه پروانه رادیو آماتوری.
ج- مشخصات فنی دستگاه رادیو آماتوری طبق نمونه مربوطه.
د- عکس (2*3) 2 قطعه.
ه- فیش پرداخت مبلغ یکهزار ریال به خزانه دولت.
و- کروکی دقیق محل سکونت متقاضی و محل یا محدوده ایستگاه رادیوآماتوری
(وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از دریافت کروکی محل امکان ایجاد مزاحمت احتمالی برای سایر ایستگاههای مخابراتی و غیرمخابراتی را بررسی و نظر نهائی را با اطمینان از عدم مزاحمت اعلام خواهد کرد.
ماده 51 - صدور پروانه رادیو آماتوری برای اتباع خارجی علاوه بر احراز شرایط مورد نیاز صدور پروانه‌ها، بشرط وجود شرایط مشابه و رفتار متقابل با متقاضیان ایرانی در کشور متبوع آنان موکول به تأئید مقامات مسئوول امور اتباع بیگانه خواهد بود.
تبصره 1- تبدیل پروانه رادیو آماتوری کشورهای دیگر در صورت وجود شرایط مشابه و رفتار متقابل پس از تأیید صلاحیت فوق‌الذکر امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2- پروانه تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری بایستی سالیانه تجدید شود و جهت انجام آن ارائه دفتر گزارش ایستگاه مندرج در ماده "78" این آئین‌نامه ضروریست.

فصل سوم- شرایط پروانه رادیو آماتوری

ماده 52 - مدت اعتبار پروانه رادیوآماتوری بشرح زیر میباشد :
الف- پروانه مبتدی دو سال و قابل تمدید فقط برای دوبار (نمونه "8") .
ب- پروانه‌های عمومی و پیشرفته یکسال از تاریخ صدور (نمونه‌های "9" و "10").
ماده 53 - هر گونه تغییر در مشخصات فنی (بند "ج" ماده 50 فرستنده‌های رادیو آماتوری بدون کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است. دارندگان پروانه رادیو آماتوری موظفند هر گونه تغییرات حاصله درنام و نشانی خود و ایستگاه رادیو آماتوری و آنتن را به وزارت پست وتلگراف و تلفن مسترد گردد.
ماده 54 - در صورت لغو یا تجدید پروانه رادیو آماتوری نسخه اصلی آن بایستی به وزرات پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.
ماده 55 - پروانه رادیوآماتوری و حقوق ناشیه از آن جزاً و کلاً غیر قابل انتقال است.
ماده 56 - دارندگان فرستنده رادیو آماتوری در صورت انصراف یا عدم استفاده از آن میتوانند مراتب را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند تا نسبت به پلمپ آن اقدام گردد.

فصل چهارم شرایط فنی ایستگاه رادیو آماتوری

ماده 57 - رادیوآماتور موظف است فرستنده خود را قبل از بکار انداختن روی فرکانس مجاز رادیو آماتوری تنظیم و ثبات فرکانس کار آن‌را آزمایش کند و برابر دستورالعمل‌های فنی مراقبت نماید که تغییر فرکانس از حد مجاز تجاوز ننماید.
ماده 58 - پیامها باید در باند فرکانس مجاز آماتوری و با قدرت پخش ونوع پخش مندرجه در مشخصات فنی ایستگاه رادیوآماتوری مخابره گردد.
ماده 59 - در مواقع اضطراری و مخابره پیام‌های امدادطلبانه سایررادیوآماتوری مجاز نیستند روی فرکانس پیام‌های اضطرای پیام مبادله نمایند.
ماده 60 - رادیوآماتور نباید در حین مبادله پیام توسط ایستگاه‌های دیگر روی فرکانس کار آنها وارد شود و هم‌چنین در صورت مشاهده هرگونه تداخل از طرف ایستگاه‌های غیرآماتوری بایستی بلافاصله مخابره روی آن فرکانس را قطع نماید و در این‌گونه موارد رادیوآماتوری موظف است مراتب را سریعاً به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش نماید..
ماده 61 - هر ایستگاه رادیو آماتوری باید ترتیبات لازم جهت جلوگیری از انتشار ناخواسته شامل انتشار خارج از باند OUT OF BAND EMISSION و انتشار اضافیSPURIOUS خود مشتمل بر انتشار هارمونیک، انتشار پارازیتیک، حاصلضرب‌های اینترمدولاسیون و حاصل ضرب‌های تبدیل فرکانس است در حد بالاتر از سطح مجاز را بدهد.
ماده 62 - آنتنهای منصوبه در هر ایستگاه آماتوری باید با مشخصات فنی مندرجه در مشخصات فنی ایستگاه رادیوآماتوری تطبیق نماید و از اتصال آنها به شبکه برق و خطوط ارتباطی جلوگیری شود.
ماده 63 - حداکثر ارتفاع آنتن‌ها "600" متر و برای آنتن‌هائی که به فاصله کمتر از نیم کیلومتر از یک فرودگاه مستقر گردیده است نباید از "15" متر تجاوز نماید.
ماده 64 - مخارج تغییر محل دستگاه‌های رادیو آماتوری در صورت احتمال ایجاد خطر یا مزاحمت برای سایر دستگاه‌های مخابراتی مثل انواع گیرنده‌های صوتی و تصویری و غیره و هم‌چنین تحصیل اجازه برای نصب آنتن‌ها و یا عبور دادن سیم از روی ساختمان‌های متعلق به اشخاص به‌عهده دارندگان پروانه آماتوری میباشد.
ماده 65 - ورود هر نوع دستگاه‌های فرستنده و گیرنده رادیوآماتوری به کشور و یا خروج آنها از کشور و یا هر نوع نقل‌وانتقال و فروش آنها به سایر رادیو آماتورها مجاز با کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام گیرد.

فصل پنجم- مقررات ایستگاه‌ها

ماده 66 - هر رادیو آماتور به وسیله یک معرف یا علامت خطاب ر ALL SIGN که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تعیین خواهد شد مشخص میگردد و آماتورها موظف هستند که قبل و بعد از ارسال هر پیام معرف خود را مخابره نمایند. معرف ایستگاه بایستی حداقل ده دقیقه یک بار در زمان ارسال پیام تکرار شود.
ماده 67 - سرعت مخابره معرف در مخابرات مورس بین "5" تا "20" کلمه در دقیقه میباشد.
ماده 68 - ارسال پیام به‌صورت رمز، کنایه و یا حاوی اطلاعات محرمانه همچنین بکار بردن دستگاه رمزکننده برای کلیه ایستگاه‌های رادیو آماتوری ممنوع میباشد.
تبصره- بدیهی است استفاده از کدهای متداول رادیو آماتوری برای آماتورها مجاز میباشد.
ماده 69 - پیام‌های رادیو آماتوری بایستی از موضوع فعالیت رادیو آماتوری (مندرج در ماده 34") خارج نباشد مگر در موارد اضطراری جهت نجات از خطر سیل و زلزله و یا حوادث مشابه آن که بطور رایگان انجام خواهد گرفت.
ماده 70 - ایستگاه‌های رادیو آماتوری نباید در جهت و برای تبلیغ و نشر عمومی و پخش اخبار و آگهی تبلیغات سیاسی، اجتماعی، تجارتی و غیره بهکار رود و همچنین استفاده از ایستگاه برای بهره‌برداری عمومی ممنوع میباشد.
ماده 71 - ایستگاه‌های رادیو آماتوری مجاز نیستند پیام‌هایی به صورت بخش‌نامه عمومی برای سایر آماتورها ارسال نمایند. و پیام‌ها باید فقط خطاب به یک یا چند ایستگاه آماتوری طرف ارتباط باشد.
ماده 72 - به کار بردن صفحات یا نوارهای پر شده غیر مستهجن و غیر متحرک برای آزمایش و معرفی ایستگاه‌های رادیو آماتوری آزاد بوده ولی برای استفاده‌های تفریحی مجاز نمیباشد.
ماده 73 - وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند در صورت نیاز موسسات آموزشی و یا انجمن‌های غیرانتفاعی مجوز فعالیت‌های آموزشی رادیو آماتوری در باندهای رادیو آماتوری را بنام اشخاص مذکور بایستی دارای پروانه رادیو آماتوری باشند. دارای پروانه رادیو آماتوری باشند.
تبصره- تأسیس یا تشکیل هر نوع دوره یا کلاس یا آموزشگاه برای آموزش فن رادیوآماتوری علاوه بر اجازه مقامات ذیصلاح موکول به کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز میباشد.
ماده 74 - رادیوآماتوری باید اصل و فتوکپی پروانه رادیوآماتوری تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری خود را در ایستگاه رادیوآماتوری نصب نمایند.
مسئولیتها
ماده 75 - رعایت مقررات عمومی داخلی و بین‌المللی رادیوئی برای تمام دارندگان پروانه آماتوری الزامی است.
ماده 76 - دارندگان پروانه رادیوآماتوری مجاز نیستند دستگاه‌های بیسیم موجود در ایستگاه را در دسترس اشخاصی که دارای گواهینامه رادیو آماتوری نمیباشند قرار دهند.
ماده 77 - دارندگان پروانه رادیو آماتوری مجاز نیستند پیام‌هایی که مربوط به آنها نمیباشد از ایستگاه خود دریافت نموده و اگر چنین پیام‌هایی دریافت شد به هیچ‌وجه نباید متن یا رئوس مطالب آن را جزاً و کلاً به کسی جز مقامات رسمی و دولتی فاش نموده و یا از روی آنها نسخه برداری نمایند.
ماده 78 - تماس ایستگاه رادیو آماتوری با ایستگاه‌های غیر آماتوری ممنوع میباشد. مگر در حوادث غیرمترقبه همچون سیل وزلزله و ... بمنظور امداد و نجات جان افراد.
ماده 79 - هر ایستگاه رادیوآماتوری بایستی دارای دفتر گزارش روزانه به صورت مجلد (نه به صورت اوراق جداگانه) باشد که در آن اطلاعات لازم در مورد کلیه ارتباطات آن ایستگاه که حداقل شامل تاریخ و ساعت برقراری ارتباط باند فرکانس و مشخصات طرف تماس، توسط رادیوآماتوری به‌طور مرتب ثبت و امضاء گردیده و همواره برای بازرسی آماده باشد دفتر گزراش روزانه قبل از استفاده در مرکز وسیله اداره کل ارتباطات رادیوئی و در شهرستان‌ها وسیله ادارات کل مخابرات محل، برگ شماری و ممهور خواهد شد.
ماده 80 - دفتر گزارش باید لااقل برای مدت یک سال نگهداری شده و مطالب مندرج در آن بایستی قلم‌خوردگی نداشته و کاملاً خوانا باشد.
ماده 81 - رادیوآماتورها موظف هستند در صورت مشاهده تخلف از مقررات این آئین‌نامه موارد آن را به اداره کل ارتباطات رادیوئی اطلاع داده، متخلف را معرفی نمایند.
ماده 82 - رادیوآماتورها در صورت علاقه به شرکت در برگزاری فعالیت‌های دسته جمعی یا مراسم خاص رادیوآماتوری باید قبلاً از اداره کل ارتباطات رادیوئی مجوز لازم را کسب نمایند.
نخست وزیر
میرحسین موسوی
2(3)