آیین‌نامه اجرائی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376/5/26»


مصوّب 1378/2/19 هیأت وزیران
ماده 1 - منظور از واژه قانون در این آیین‌نامه»قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376/5/26»میباشد.
ماده 2 - موارد زیر مشمول مقرّرات قانون نمیباشد.
1-روابط استیجاری قبل از اجراء قانون.
2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون باشد.
3-روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرّفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
4-موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضاء مدّت مندرج در قرارداد.
5-در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرّر در ماده (2)قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره- به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 454/78 و 413 و 230 مورّخ 1379/7/21 به شرح مندرج در پانوشت ابطال شده است.
ماده 3 - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2)قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 - رئیس حوزه قضائی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیّت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده 5 - ابلاغ اوراق قضائی و یا اوراق اجرائیّه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرّر نموده باشند.
ماده 6 - اجراء دستور تخلیه صادره توسط مقام قضائی نیاز به صدور اجرائیّه ندارد و توسط مأمور،ابلاغ و اجراء میگردد مأمور مکلّف است آن را ظرف(24)ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید،دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید،مراتب را در ابلاغ‌نامه قید و ظرف(3)روز نسبت به اجراء مفاد دستور اقدام نماید.
ماده 7 - چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد،مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمیز اهمیت موضوع کافی باشد ابلاغ میشود.
ماده 8 - هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند،مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل الصاق مینماید.
تبصره- در اعلامیه مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضائی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف(3) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید،امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجراء انجام میپذیرد.
ماده 9 - در مورد اسناد رسمی اجاره،درخواست صدور اجرائیّه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیمکننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10 - درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف‌نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم‌مقام وی.
ب‌نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم‌مقام قانونی وی.
پ‌مشخصات عین مستأجره.
ت‌مشخصات و تاریخ سند اجاره.
تبصره 1- تصویر مصدّق قرارداد باید پیوست درخواست‌نامه یاد شده باشد.
تبصره 2- در صورت فوت موجر یا مستأجر،ورّاث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر،ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستأجر،نماینده قانونی آنها،قائم‌مقام قانونی آنان میباشند.
ماده 11 - سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواستکننده اوراق اجرائیّه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیّه و به مهر ویژه اجراء منقوش و جهت اقدام به دائره اجراء اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده 12 - اجراء ثبت موظّف است با وصول اوراق اجرائیّه از دفترخانه ظرف حداکثر(24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلّف است ظرف(48)ساعت اوراق اجرائیّه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6)و مواد(7)و (8)این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 13 - چنانچه در زمان اجراء دستور تخلیه مراجع قضائی و دوایر اجراء ثبت به علّت وقوع حوادث غیر مترقّبه،مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجراء به مقام قضائی دستوردهنده گزارش میشود.مقام قضائی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدّت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده 14 - دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرائط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلّفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار میشوند،تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلّفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15 - -(اصلاحی 1379/3/18)- مستأجر اماکن تجاری در مدّت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی،مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرائط مندرج در اجاره‌نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 16 - در غیر از موارد مذکور در ماده (4)قانون چنانچه مستأجر مدّعی حقی باشد میتواند طبق مقرّرات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند،این امر مانع اجراء دستور تخلیه نمیباشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارات او حکم مینماید در این خصوص مستأجر میتواند تأمین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلّف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 17 - در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد،شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید.اعلام شکایت مانع اجراء دستور تخلیه نمیباشد،مگر اینکه دادگاه رسیدگیکننده،شکایت مستأجر را مدلّل بداند،در این صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر،قرار توقیف عملیات اجرائی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده 18 - چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهائی رد شود، موجر حق دارد خساراتی را که از توقیف اجراء دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقرّرات مطالبه کند.
ماده 19 - چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره(عادی و یا رسمی)درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضائی و یا ارائه آن به دائره اجراء ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دائره اجراء دادگستری و یا دائره اجراء ثبت میباشد.
تبصره- در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره(عادی یا رسمی)ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدّعی حقّی شود میتواند طبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.2(3)