قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند


مصوب 1386/10/16
ماده 1 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز،موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود،اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری )CD( و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظائر آن،بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران میکند و در هرحال به جریمه نقدی از دو میلیون(2/000/000)ریال تا بیست میلیون(20/000/000)ریال محکوم میشود.
تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
ماده 2 - هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید،توزیع،تکثیر و عرضه آثار،نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون(10/000/000)ریال تا یکصد میلیون(100/000/000) ریال محکوم میشوند.
تبصره 1- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این‌گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمب این‌گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره 2- در خصوص شخصیتهای حقوقی،بالاترین مقام اجرائی تصمیم‌گیرنده مسؤول خواهد بود.
ماده 3 - عوامل تولید،توزیع،تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف‌عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(100/000/000)ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون(200/000/000)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم میشوند.چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند،به مجازات آن محکوم میگردند.
1-تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
2-تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.
3-عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
تبصره 1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیهکننده (سرمایه‌گذار)،کارگردان،فیلمبردار،بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره 2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از«ده نسخه»به عنوان«عمده» تلقی میگردد.
تبصره 3- سایر عوامل تولید،تکثیر و توزیع موضوع بند«الف»چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10/000/000)ریال تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم میشوند.
تبصره 4- تکثیر و توزیعکنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون(1/000/000)تا ده میلیون(10/000/000)ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعی و بصری«مستهجن»به آثاری گفته میشود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره 6- چنانچه تولید،تکثیر،توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسد فی الارض ندارد.
ب‌تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده‌شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون(2/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون(5/000/000)ریال تا سی میلیون (30/000/000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10/000/000)ریال تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
تبصره 1- آثار سمعی و بصری«مبتذل»به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار(500/000)ریال تا پنج میلیون(5/000/000)ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء میگردد.
تبصره 3- استفاده از صغار برای نگهداری،نمایش،عرضه،فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
ج‌عوامل تهیه،تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش و لو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد،به دو میلیون(2/000/000)ریال تا ده میلیون (10/000/000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون(5/000/000)ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
ماده 4 - هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه‌شده از دیگری،وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم میشود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری میگردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 5 - مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف‌وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی،اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر.
ب‌تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب میباشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج‌تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
ماده 6 - رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر،انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمیباشد.
ماده 7 - زیان‌دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
دادگاه با احراز مکره بودن بزه‌دیده موضوع صدر ماده (4)،ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره،مهر المثل یا هردو(حسب مورد)محکوم مینماید.بزه‌دیده میتواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
ماده 8 - مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری،مدیران،کارکنان بخشهای دولتی، عمومی،خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار میگیرد، چنانچه با سوءنیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند،به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد،مسامحهکننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون(10/000/000)ریال تا بیست میلیون (20/000/000)ریال محکوم میشود.
ماده 9 - اماکن کسب،تولید و توزیع انواع آثار مستهجن(در صورت اطلاع قبلی مالک)به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب میشود.در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب،از ملک رفع توقیف میشود.این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح میباشد.
ماده 10 - انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.
ماده 11 - رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده 12 - کلیه وسائل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل میشود و در خصوص وسائل و تجهیزات تحویل‌شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل میشود.
ماده 13 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصوب 1372/11/24 ملغی الاثر میباشد.
2(1)