قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره


مصوب 1373/11/23
ماده 1 - به موجب این قانون ورود،توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.
ماده 2 - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید.
تبصره- مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه میباشد.بعد از انقضاء مهلت مذکور استفادهکنندگان به مجازات‌های تصریح‌شده در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 3 - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسائل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفا برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار میگیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسائل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی نماید.نحوه هماهنگی در آیین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
تبصره - کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
ماده 4 - کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرفکننده را در جامعه تبیین نمایند.
ماده 5 - سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(مؤسسه و رسانه‌های تصویری)میتوانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزشها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.
ماده 6 - دستگاه‌های صدا و سیما،پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های وابسته از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها،تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها،مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن ،صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف میباشد.
ماده 7 - دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظائف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.
ماده 8 - واردکنندگان،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم میگردند.
ماده 9 - استفادهکنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم میگردند.
الف‌حمل،نگهداری،نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم میگردند.
ب- وجوه دریافتی بابت مجازات مواد(8 و 9)این قانون به خزانه واریز و صددرصد(100%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده میشود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
ماده 10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذی ربط موظفند با استفاده از اهرم‌های حقوقی و بین‌المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.
تبصره- نشر آگهیهای تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات،صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره میباشد ممنوع است.
ماده 11 - دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه و تصویب نماید.2(1)