آیین‌نامه اجرائی«قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»


مصوب 1374/1/9 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - (اصلاحی 1375/6/11)- مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن (برای صلاحیت‌های فنی)و اطلاعات(برای صلاحیت‌های امنیتی)با رعایت ماده 7 قانون صادر خواهد شد.
وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و اطلاعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌های واصل‌شده اعلام نظر نمایند.پس از پایان مهلت تعیین‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.

ماده 2 - وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگیهای سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را که بر اساس حقوق بین‌الملل از شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام میکند.
ماده 3 - (اصلاحی 1375/6/11)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده 7 قانون به طور مستمر اسامی و مشخصات استفادهکنندگان مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کشور اعلام مینماید تا وزارت کشور نسبت به جمع‌آوری تجهیزات استفادهکنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام کند.
ماده 4 - شرکت‌های تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازها و سفارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اساس قراردادهای منعقدشده مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت‌های مندرج در مواد(8)و(9)قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهد شد.
وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم،ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی در مقام اجرای مواد(8)و(9)قانون متعرض مأمورین و متصدیان حمل‌ونقل،انبارها و مراکز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و همکاریها و هماهنگیهای لازم را معمول نمایند.

ماده 5 - دستگاه‌های فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (4)قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی برای تحقق ماده (10)قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همکاری نمایند.
کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه سالانه کل کشور،طرحهای لازم پیشنهادی خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات مخرب برنامه‌های منحرفکننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.
ماده 6 - وزارت کشور جهت جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظائف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد میتواند از نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند.
ماده 7 - کسانی که پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه،تجهیزات خود را تحویل دهند،مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در مجازاتها خواهند بود.
ماده 8 - در اجرای ماده (3)قانون،وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط،اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد.وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات،فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راهکارهای ارائه‌شده توسط دستگاه‌های مزبور اقدامات اجرائی لازم را معمول خواهد داشت.بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد گردید.
ماده 9 - وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (3)قانون به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
تبصره(الحاقی 1388/8/18 وزیران عضو کمیسیون فرهنگی و تأییدیه 1388/10/21 رئیس جمهور) -کلیه تجهیزات و کالاهای موضوع این قانون که در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد،با تشخیص سازمان در صورت امکان عینا مورد استفاده قرار گرفته و در صورت تعذر به معاذیر فنی،اسقاط و لاشه تجهیزات و کالاهای اسقاط شده مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان فروخته میشود و وجوه حاصله پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط،به مصرف توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی خواهد رسید.
ماده 10 - تجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده میشود یا حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیتدار قضائی ضبط و مصادره میشود،ماهانه طی صورتجلسه‌ای با امضای نمایندگان وزارت کشور،مرجع ذی ربط قضائی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صدا و سیما تحویل داده خواهد شد.
ماده 11 - تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است.
وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.
تبصره- تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور،بر عهده دستگاه‌های ذی ربط خواهد بود.
ماده 12 - در اجرای تبصره ماده (6)قانون،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها،تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها،مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن،صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.
ماده 13 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (10)قانون مجازند به تناسب مسؤولیتهای خود دستورالعمل‌های لازم را برای تعیین آگهیهای تبلیغاتی غیر مجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود،رأسا و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.
ماده 14 - (اصلاحی 1375/6/11)- دستگاه‌ها و سازمانها میتوانند با رعایت ماده 7 قانون و با ذکر دلائل توجیهی به امضاء بالاترین مقام اجرائی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.
تبصره- مسؤول واحد استفادهکننده از تجهیزات در برابر هرگونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو خواهد بود.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌های توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسؤولان برگزار میکند.تأیید صلاحیت مسؤولان منوط به موفقیت در این دوره‌ها است.2(3)