آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی


مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب اسلامی
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 6161/45/1031 مورخ 1358/7/18 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی(سابق)آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - منظور از کانونهای آگهی و تبلیغاتی در این آیین‌نامه سازمانهایی هستند که کار آنها تنظیم،تهیه مشاوره و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط میباشد.این سازمانها باید برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند.محل کانونهای آگهی و تبلیغاتی باید تنها به امور مذکور در این ماده اختصاص یابد.
ماده 2 - مأموران صلاحیتدار وزارت ارشاد ملی میتوانند در تمام مواقع چگونگی فعالیت و دفاتر کانونهای آگهی و تبلیغاتی را بررسی نمایند.
ماده 3 - هر شخصی حقیقی و یا حقوقی وقتی میتواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسؤولی که حائز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.
تبصره- اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد(اشخاص حقوقی)باید فاقد پیشینه مؤثر کیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
ماده 4 - مدیر مسؤول باید دارای شرایط زیر باشد:
1-تابعیت ایران.
2-اهلیت قانونی.
3-نداشتن سوءشهرت و سابقه مؤثر کیفری.
4(اصلاحی 1388/9/1 هیأت وزیران)-دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مؤثر در امور تبلیغات با تأیید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس.
5-عدم اشتغال در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها.
تبصره- یک نفر نمیتواند مدیریت مسؤول بیش از یک سازمان تبلیغاتی را عهده‌دار باشد.
ماده 5 - کانونهای آگهی و تبلیغاتی نباید از نظر اداری و تصمیم‌گیری وابسته به وسائل ارتباط جمعی و یا آگهیدهندگان باشند.
ماده 6 - رسانه‌های همگانی مجاز نیستند به مشتریان خود به طور مستقیم تخفیفی به عنوان کارمزد آژانس بدهند و باید نرخ مصوب آگهی را دریافت نمایند.تخفیف مخصوص سازمانهای تبلیغات فقط به سازمانهایی تعلق میگیرد که از وزارت ارشاد ملی و اتحادیه سازمانهای تبلیغات پروانه داشته باشند.
ماده 7 - وزارت ارشاد ملی میتواند کسانی را که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه دارای پروانه وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق هستند و استمرار فعالیت و صلاحیت فنی آنها طبق بند 4 ماده 4 مورد تأیید باشد بدون توجه به مدرک تحصیلی به عنوان مدیر مسؤول بپذیرد.
ماده 8 - اجازه تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی و شعب و نمایندگی در یک یا چند حوزه معینی با توجه به امکانات و لزوم این امر با گرفتن نظر مشورتی اتحادیه سازمانهای تبلیغات به عهده کمیته سازمانهای تبلیغات میباشد.
تبصره- تغییر محل و واگذاری کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا هرگونه تغییری در مدیران سازمانهای مذکور باید قبلا به وزارت ارشاد ملی اعلام گردد.
ماده 9 - در صورت فوت دارنده پروانه کانون هرگاه میان وراث شخص واجد شرایطی درخواست پروانه کند با موافقت سایر وراث قانونی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ موافقت وراث پروانه به نام او صادر خواهد شد.وراث همچنین میتوانند با توافق و اجازه کمیته سازمانهای تبلیغات،پروانه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت منتقل کنند.
ماده 10 - به منظور صدور پروانه تأسیس کانونها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آنها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران مسؤول و تعطیل موقت یا دائم کانونهای آگهی و تبلیغاتی کمیته‌ای به نام کمیته سازمانهای تبلیغات در وزارت ارشاد ملی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نماینده تام الاختیار اتحادیه سازمانهای تبلیغات و در استانها این کمیته متشکل از معاون استاندار و یا نماینده او،مدیر کل ارشاد ملی و کارشناس مربوطه تشکیل میگردد.
وظائف کمیته به شرح زیر است:
الف‌رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد درخواستهای صدور پروانه تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا گشایش شعبه یا نمایندگی.
ب‌رسیدگی و تصمیم در مورد شکایاتی که از کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا مشتریان آنها میرسد.چنانچه متقاضی از تصمیم متخذه در استان شاکی باشد میتواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیته مرکزی اعلام نماید.
پ‌صدور اخطار کتبی یا تعطیل تا سه ماه یا لغو پروانه کانونهای آگهی و تبلیغات بر حسب درجه تخلف.
تبصره- انتقال پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی با رعایت مفاد این آیین‌نامه و با تصویب کمیته مجاز است به شرط آنکه انتقال‌گیرنده و یا انتقال‌گیرندگان اعم از حقیقی یا حقوقی شرایط لازم مندرج در این آیین‌نامه را داشته باشند.
ماده 11 - در مواردی که پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی یا شعبه یا نمایندگی آن به عللی تعلیق گردد کانون یا شعبه یا نمایندگی آن موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق از انجام و قبول تعهدات تازه خودداری کند.
ماده 12 - سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشاردهنده آگهی در تنظیم آگهیهای تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات زیر میباشند:
الف‌آگهیهای تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد.
ب‌استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالیرتبه مملکتی و تمثال پیشوایان مذهبی و شخصیتهای تاریخی و فرهنگی کشور در آگهیهایی که هدف آنها ارائه کالاهای مصرفی و خدمات مشابه میباشد ممنوع است.
پ‌آگهیهای تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بیارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت‌در آگهیهای تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراهکننده نباید گنجانده شود.
ث‌آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.
ج‌در آگهیهای تبلیغاتی نمیتوان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.
چ‌تبلیغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستانها،دبستانها،دبیرستانها ممنوع است.
ح‌تحقیر و استهزاء دیگران تلویحا و یا تصریحا در آگهیهای تبلیغاتی ممنوع است.
خ‌تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و بر خلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.
دتعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.
ماده 13 - آگهیهای مربوط به خواص مواد غذائی،آشامیدنی،بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است.
تبصره- تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334.
ماده 14 - برای نمایش هرگونه فیلم و اسلاید تبلیغاتی باید قبلا از وزارت ارشاد ملی پروانه نمایش کسب شود.
ماده 15 - آگهیهای تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های همگانی(رادیو،تلویزیون،سینما، روزنامه،مجله،سالنامه ویزیتوری و مانند آن)پخش و انتشار مییابد تابع مقررات مندرج در این آیین‌نامه میباشد.
ماده 16 - هرگاه مدیرمسؤول از رعایت مقررات مندرج در این آیین‌نامه تخلف نماید برکنار و صاحب کانون آگهی تبلیغاتی موظف خواهد بود در مدت یک ماه مدیر مسؤول دیگری را طبق ماده 4 معرفی کند.در غیر این صورت کانون برای مدتی که از سوی کمیته سازمانهای تبلیغات تعیین میشود تعطیل میگردد.
ماده 17 - کانونهای آگهی و تبلیغاتی مکلفند کلیه دستورالعمل‌هایی را که در آینده در مورد تبلیغات از طرف وزارت ارشاد ملی در حدود اختیارات قانونی آن تهیه و ابلاغ میگردد دقیقا رعایت نمایند.
ماده 18 - از تاریخ انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی هیچ مؤسسه‌ای نمیتواند خارج از مقررات این آیین‌نامه تحت عنوان کانون آگهی و تبلیغاتی و مانند آن فعالیت نماید و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که با یکی از عناوین مذکور در حال فعالیت میباشند موظفند ظرف سه ماه خود را با شرایط آیین‌نامه تطبیق داده و امتیاز جدید دریافت کنند،در غیر این صورت سازمان برای مدتی که از سوی کمیته سازمانهای تبلیغاتی تعیین میگردد تعطیل میشود.
ماده 19 - در صورتی که دارندگان امتیاز پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف 6 ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجددا به مدت یک سال از ادامه کار خودداری و فعالیتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و از کار آنان جلوگیری خواهد شد.
ماده 20 - مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد ملی از ادامه کار این قبیل مؤسسات و همچنین کانونهای آگهی و تبلیغاتی فاقد پروانه یا متخلف جلوگیری کنند.
ماده 21 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مقررات مغایر ملغی است.
2(1)