قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات


مصوب 1387/5/20
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون،قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء میشود.
2(1)