قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای


مصوب 1379/10/4
ماده 1 - حق نشر،عرضه،اجراء و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است.نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.مدت حقوق مادی سی(30)سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2 - در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات ،نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته میشود،آیین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - نام،عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچکس نمیتواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کاربرد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13)این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4 - حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده 5 - پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6 - پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:
الف‌باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یادشده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت،اعلام شود.
ب‌اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد،پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد،حقوق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدامکننده یا کارفرما است،مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده 7 - تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد،بلامانع است.
ماده 8 - ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد(1)و(2)این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام میپذیرد.
ماده 9 - دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون،در صورتی در مراجع قضائی مسموع است که پیش از اقامه دعوی،تأییدیه فنی یادشده در ماده (8)این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تأییدیه مزبور،تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.
ماده 10 - برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8)در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است،کمیته‌ای به نام«کمیته حق اختراع»زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل میشود.اعضاء این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک،نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11 - شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12 - به منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون،نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز،نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضاء صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد.مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط،برابر مجازاتهای جرائم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفیمصوب 1359/4/13 و اصلاحیه‌های آن‌خواهد بود.
ماده 13 - هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون(10/000/000)تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال محکوم میگردد.
تبصره- خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.
ماده 14 - شاکی خصوصی میتواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15 - رسیدگی جرم مذکور در ماده (13)با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف میشود.
ماده 16 - حقوق مذکور در ماده (1)در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17 - آیین‌نامه اجرائی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای،به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.2(1)