قانون واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی


مصوّب 1377/7/5
ماده واحده - به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور اجازه داده میشود امتیاز سرقفلی غرف و فروشگاه‌های پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و نیز پارکها را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آنها،به متقاضیان بهره‌برداری یا احداث واگذار نماید.
مستحدثات مذکور پس از ارزیابی کارشناس منتخب مجمع سازمان در قرارداد منعقد شده به حساب سرقفلی بهره‌بردار منظور میشود.
همچنین سازمان مجاز است احداث آنها را در قالب قرارداد مشارکت مدنی واگذار نماید.
تبصره- صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه‌های کشور بر عهده سازمان مذکور است و در صورت بروز تخلّف مراجع قضائی با درخواست سازمان دستور جلوگیری و پس از رسیدگی حکم تخریب هرگونه ساخت‌وساز غیر مجاز را صادر مینمایند.
شرائط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره‌برداری پایانه‌ها و مجتمع‌های یاد شده و تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارائه سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین‌راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد. 2(1)