از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال


مصوب 1382/4/29
ماده 1 - به موجب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حفاظت از منافع ملی,ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت معنوی به نژادگران،نسبت به شناسایی و ثبت ارقام جدید گیاهی و کنترل و نظارت بر امور بذر و نهال کشور اقدام نماید.
ماده 2 - برای اجرای مفاد این قانون،مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(که از این پس«مؤسسه»نامیده میشود)در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و با استفاده از امکانات فیزیکی و کارکنان موجود وزارت جهاد کشاورزی و زیر نظر هیات امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تأسیس میشود.
شناسایی،ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور منحصرا توسط این مؤسسه انجام خواهد شد.
...
ماده 3 - ارقام گیاهی جدید چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت میشوند:
تبصره 1- ذخائر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخائر ملی تلقی گردیده و ثبت آنها تحت نام بخشهای غیر دولتی مجاز نمیباشد.ثبت این‌گونه ذخائر بر اساس تقاضای دستگاههای دولتی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
تبصره 2- آیین‌نامه معرفی و ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تهیه و پس از تصویب هیأت امناء سازمان قابل اجراء خواهد بود.
ماده 5 - ثبت ارقام اصلاح‌شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره‌برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاحکننده(حقیقی یا حقوقی)میباشد.
هرگونه استفاده تجاری از ارقام ثبت‌شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاحکننده است.
تبصره- به نژادگرانی که رقمی را به ثبت میرسانند،میتوانند امتیاز انحصاری بهره‌برداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند.
ماده 7 - موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد:
الف‌ثبت و معرفی ارقام ثبت‌شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به نام خود.
ب‌عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط مؤسسه ابلاغ شده و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع شود.
ج‌عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور.
دبهره‌برداری از ارقام ثبت‌شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی که رقم یادشده به نام آنها ثبت گردیده است.
هتولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی مؤسسه.
تبصره- مراجع قضائی کشور مکلفند بر اساس شکایت مؤسسه و سایر اشخاص ذی نفع و گزارش کارشناسی مؤسسه یا سایر مؤسسات همتراز به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف،مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر و زیان وارده و همچنین به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم نماید.
ماده 10 - صادرات بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه با رعایت مقررات قرنطینه میباشد.
ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس از کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذر و نهال صورت خواهد گرفت.
تبصره- ورود نمونه‌های آزمایشی ارقام گیاهی خارجی جهت انجام تحقیقات در مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی برای استفاده در تحقیقات و بررسی سازگاری،از این قانون مستثنی میباشد.2(1)