از آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ نباتات موضوع تصویبنامه شماره 6477

مورخ 1346/10/4 با اصلاحات بعدی
ماده 43 - (اصلاحی 1386/12/19 کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست)- سازندگان،فرمولهکنندگان و بسته‌بندیکنندگان سموم باید مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حفظ نباتات نسبت به انجام آزمایش از هر پارتی سم ساخته شده یا فرموله شده و یا بسته‌بندی شده جهت تطبیق با مشخصات،اقدام و نتیجه را به سازمان حفظ نباتات اعلام نمایند.
تبصره 1- سازندگان،فرمولهکنندگان و بسته‌بندیکنندگان سموم باید نمونه‌ای از هر پارتی سم آزمایش‌شده را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در قرنطینه نگهداری نمایند.
تبصره 2- مسؤولیت حقوقی و قضائی سموم شناخته شده،فرموله شده و یا بسته‌بندی شده به عهده سازندگان،فرمولهکنندگان و بسته‌بندیکنندگان میباشد.
تبصره 3- نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی مطابقت نمونه سموم با مشخصات ثبت‌شده با سازمان حفظ نباتات میباشد و سازمان میتواند در هر مرحله اعم از پیش تولید،تولید، بسته‌بندی،انبار،برچسب‌زنی،حمل‌ونقل،فروش،مصرف و پس از آن نسبت به نمونه‌برداری و تطبیق آن با مشخصات ثبت‌شده اقدام نماید.2(3)