از قانون ثبت احوال


مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی
ماده 12 - ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.
ماده 13 - (اصلاحی 1363/10/18)- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد.در این دفتر اطلاعات زیر قید میشود:
1-ساعت،روز،ماه،سال و محل ولادت استان شهرستان بخش دهستان (شهر/روستا) و تاریخ ثبت آن.
2-نام و نام‌خانوادگی صاحب سند و جنس.
3-نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
4-نام و نام‌خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلامکننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.
5-نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
6-نام و نام‌خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال.
7-شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.
8-محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
9-محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج،طلاق و یا وفات همسر.
10-محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.
11-محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
12-محل مخصوص ثبت وفات.
13-محل توضیحات.
تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد برگ ولادت صادر و تسلیم میگردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده میشود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم میگردد.
ماده 14 - (اصلاحی 1363/10/18)- برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین میگردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد.
ماده 15 - ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد،در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود.
تبصره- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمیآید و در صورتی که ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب میشود.
ماده 16 - (اصلاحی 1363/10/18)- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
1-پدر یا جد پدری.
2-مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
3-به موجب ماده 7 قانون اصلاحی 1363/10/18 حذف شده است.
4-وصی یا قیّم یا امین.
5-اشخاصی که قانونا عهده‌دار نگهداری طفل میباشند.
6-متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
7-صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.
تبصره- در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد.
اگر مادر اعلامکننده باشد نام‌خانوادگی مادر به طفل داده میشود.
ماده 19 - ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام میباشد.
ماده 24 - (اصلاحی 1363/10/18)- واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.
در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل،تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است.
پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده میشود در هر مورد مکلّف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر میباشد و در صورت امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هرحال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نماید.
ماده 26 - (اصلاحی 1363/10/18)- اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است:
1-نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
2-متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
3-هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
4-مأموران انتظامی یا کدخدا.
تبصره- متصدیان گورستان یا دفن مکلّف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.
ماده 36 - (اصلاحی 1363/10/18)-...
تبصره 1(اصلاحی 1363/10/18)- شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام میرسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری صاحب آن باشد.
ماده 38 - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از 15 سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند.کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود.
ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.
ماده 43 - سازمان ثبت احوال کشور مکلّف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در مهلت‌های معیّن که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسائل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند.وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.
ماده 51 - (اصلاحی 1363/10/18)- هرکس عالما عامدا پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی میباشد.
2(1)