از قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه


مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 - به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه،هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20/000 ریال و در مورد بعد 100/000 ریال تعیین میگردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق میباشد.
تبصره 1- دریافتکنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفادهکننده از شناسنامه مکرر محکوم میشود.
تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال،فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده (35) قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.

ماده 2 - اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200/000 ریال تا 1/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند:
الف‌اشخاصی که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب‌اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفادهکنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم میشوند.
ج‌ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
داشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق،مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 3 - اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد 16،19،24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی،به پرداخت جزای نقدی از 50/000 ریال تا 300/000 ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 4 - اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 200/000 ریال تا 1/000/000 ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده 5 - هرکس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100/000 ریال تا 500/000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500/000 ریال تا 1/000/000 ریال محکوم میشود.
مجازات تکرار بیش از دو بار،علاوه بر جزای نقدی،حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.
ماده 6 - هریک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده (5)این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 7 - هریک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی،بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده،ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 200/000 ریال تا 500/000 ریال محکوم میشود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده 8 - دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 200/000 ریال تا 500/000 ریال محکوم میشوند.
ماده 9 - هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید،علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500/000 ریال تا 1/000/000 ریال محکوم میشود.
ماده 10 - هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن)وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100/000 ریال تا 500/000 ریال محکوم خواهد شد.در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد،مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم میشود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده 11 - هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از(1/000/000)ریال تا(3/000/000)ریال محکوم میشود.
ماده 12 - هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید،علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال،به پرداخت جزای نقدی از(1/000/000)ریال تا (3/000/000)ریال محکوم میشود.در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13 - هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا،ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2/000/000 ریال تا 5/000/000 ریال محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 14 - هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500/000 ریال تا 1/000/000 ریال محکوم میشود.
ماده 15 - خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هریک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500/000 ریال تا 3/000/000 ریال محکوم میشوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم،و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق،به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 16 - کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2/000/000 ریال تا 10/000/000 ریال محکوم میشوند.
ماده 17 - مأمورینی که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 18 - هریک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هریک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضائی اعلام نمایند.
ماده 19 - اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده (35)قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده 20 - قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 21 - در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ میباشد.
ماده 22 - در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات،دادگاه میتواند آنها را از کشور اخراج نماید.
ماده 23 - کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور میشود.2(1)