قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دکه‌های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلّح


مصوّب 1378/12/3
ماده واحده - کلیّه اماکن نظیر غرف و دکه‌ها،تالارها،غذاخوریها و سایر اماکن درآمدزا واقع در مراکز اقامتی،سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی،سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلّح که منافع آن قبل از تصویب قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1376 تحت هر عنوان به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار شده است مشمول قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1376 خواهد بود.
تبصره- این ماده واحده از شمول کلّیّت مفاد ماده (11)قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1376 مستثنی خواهد بود.
2(1)