قانون مجازات افشاء سؤالات امتحانی


مصوب 1349/3/17
ماده واحده - هرکس سؤالات امتحانات نهایی و یا سؤالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم میگردد.
2(1)