قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری


مصوب 1384/7/6
ماده 1 - منظور از«آزمون سراسری»در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
ماده 2 - هیأت‌های بدوی و هیأت تجدید نظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.
ماده 3 - هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرائی دستگاه برگزارکننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1-معاون ذی ربط دستگاه(رئیس هیأت بدوی).
2-مسؤول اجرائی آزمون‌های دستگاه ذی ربط.
3-مدیر کل حقوقی دستگاه ذی ربط.
4-دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرائی دستگاه برگزارکننده آزمون.
ماده 4 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1-رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیأت.
2-یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
3-یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
4-یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
5-یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.
ماده 5 - تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف‌ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسائل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب‌ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:
1-ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2-تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرائی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3-ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج‌استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسائل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
دکمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
هدسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
وهرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات،اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
زافشاء سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشاء آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح‌خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
ماده 6 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات،صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف‌در مورد مشمولان بند(الف)ماده (5):اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب‌در مورد مشمولان بند(ب)یا بند(ج)ماده (5):محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند(الف)ماده (6)این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها میباشد.
ماده 7 - در مورد مشمولان بندهای(د)،(ه‍)،(و)،(ز)و(ح)ماده (5)هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون(10/000/000)ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000)ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.
ماده 8 - ارتکاب هریک از اعمال موضوع ماده (5)چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل‌دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد.مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرائم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکرشده برای مرتکب میباشد.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضاء هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد(6)و(7)این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون،به استثناء مجازات مندرج در بند(الف)ماده (6)،هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها،قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید.در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطاء هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند.
ماده 11 - چنانچه با بررسیهای فنی و علمی،بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد،با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید.تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب،بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی میباشد.
ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این‌گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6)میباشد.
تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز میتواند رأسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
ماده 13 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات و فناوری،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدید نظر و نیز موارد رسیدگی در محل تجدید نظر تابع قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
2(1)