قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود


مصوب 1372/10/7
ماده واحده - اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی،آموزش و پرورش،کار و امور اجتماعی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر،مؤسسه یا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی،مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین مقام اجرائی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
تبصره 2- مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده‌اند چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های ذی ربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)