از آیین‌نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و میشود


مصوب 1373/3/18 هیأت وزیران
ماده 1 - در این آیین‌نامه وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی،آموزش و پرورش،کار و امور اجتماعی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه و قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و میشود به ترتیب به اختصار وزارتخانه‌ها،مؤسسات و واحدها و قانون نامیده میشوند.
ماده 2 - وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسایی مؤسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند و در صورتی که پس از صدور این دستور و با رعایت مفاد تبصره(2) قانون،مؤسسه یا واحد مربوط غیر مجاز دائر باشد،دائرکنندگان را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی تحت پیگرد قرار دهند و تقاضای توقف فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی آنان را بنمایند.
ماده 3 - هریک از وزارتخانه‌ها میتوانند حسب مورد،منفردا یا مشترکا به عنوان شاکی علیه مؤسسات و واحدهای غیر مجاز در مراجع صالحه طرح شکایت نمایند.
ماده 4 - تشخیص وزارتخانه‌ها در غیر مجاز بودن فعالیت این‌گونه مؤسسات و واحدها معتبر میباشد. 2(3)