قانون استفساریه ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی


مصوب 1379/2/18:
موضوع استفساریه:
ماده واحده - نظر مجلس شورای اسلامی در مورد ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی چیست؟
نظر مجلس:منظور از ممنوعیت مصرح در ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری(مصوب 1337/10/22)میباشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمیگردد.2(1)