از قانون تصدیق انحصار وراثت


مصوب 14 و 1309/7/26 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - اوّل -در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلّق به متوفّائی را اعمّ از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفّائی را به این عنوان وصول کنند و متصرّف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد،تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده 2 - دوّم -با توجّه به مواد 162 الی 165 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 3 - سوّم -با توجّه به مواد 361،364 و 367 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 4 - چهارم -با توجّه به ماده 366 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 5 - پنجم -با توجّه به مادتین 370 و 371 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 6 - ششم -با توجّه به ماده 335 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 7 - هفتم -با توجّه به مادتین 334 و 374 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 8 - هشتم -با توجّه به ماده 375 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 9 - نهم -هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرّر است محکوم خواهد شد.
ماده 10 - دهم -هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرّر است محکوم خواهد شد.
ماده 11 - یازدهم -هرگاه متصرفین مال متعلّق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرّر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرّر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرّف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرّف و یا مدیون است مسؤول اجراء مقرّرات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلّف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

ماده 12 - دوازدهم -اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه میتواند برای حفظ مال اقدامات لازم را اعمّ از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده 13 - سیزدهم -با توجّه به مواد 362،363 و 373 قانون امور حسبی منسوخ است.
ماده 14 - چهاردهم-(الحاقی 1313/9/1)- هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده 7 به عمل آید تقاضاکننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید.در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده 3 را به اداره ثبت محل ارسال میدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده 8 اخذ خواهد شد.
2(1)