از قانون نظام مهندسی معدن


مصوب 1379/11/25
ماده 31 - اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضائی تحت پیگرد و مجازات قرار میگیرند:
الف‌مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب‌اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ‌تأسیس هرگونه مؤسسه،دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت‌ارائه خدمات مهندسی،طراحی،اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده 32 - اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی،محاسبه،اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره‌برداری معادن و کارخانجات،بهره‌دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است،به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین میشود.همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها بر حسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عند اللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر میباشد.صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن،مکتشفان و بهره‌برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند.عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب میشود.
تبصره- مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن میباشد.
ماده 36 - متخلفان از مواد(31)و(32)این قانون توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار(500/000)ریال تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال محکوم میشوند.پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمیباشد.جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود،تعدیل میگردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز میگردد.2(1)