قانون ثبت آثار ملی


مصوب 1352/9/12
ماده واحده - به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده میشود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان‌ماه 1309،آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شؤون ملی واجد اهمیت باشد،صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند.آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.
2(1)