از قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی


مصوب 1370/7/7 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.
ماده 2 - (اصلاحی 1375/11/9)- به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذی ربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزراء فرهنگ و ارشاد اسلامی،امور خارجه،امور اقتصادی و دارایی،فرهنگ و آموزش عالی،راه‌وترابری،کشور،رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود.
تبصره- اساسنامه مربوط به وظائف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7 - (اصلاحی 1375/11/9)- صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.کلیه دفاتر خدمات سیاحتی،زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی،خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاستها و خطمشیهای ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
تبصره 1(الحاقی 1375/11/9)- مرجع صدور،تمدید،تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه‌وترابری است.
تبصره 2(الحاقی 1375/11/9)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا میکنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره(1)آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون(5/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال و تعطیل دائمی محل کار محکوم خواهند شد.
تبصره 3(الحاقی 1375/11/9)- میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یادشده در تبصره(2)هر دو سال یک بار به وسیله وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه‌وترابری بازبینی و عند الاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ارائه خواهد شد.
تبصره 4(الحاقی 1375/11/9)- میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ میشوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه‌وترابری و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.
تبصره 5(الحاقی 1375/11/9)- وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرائم موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز میشود تا معادل صد درصد(100%)آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه‌وترابری به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی،زیارتی و مسافرتی گنجانده شود.
تبصره 6(الحاقی 1375/11/9)- آیین‌نامه اجرائی این ماده و سایر آیین‌نامه‌هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه‌وترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 7(الحاقی 1375/11/9)- کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشود.
2(1)