قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت،خریدوفروش،نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب


مصوب 1379/12/15
ماده واحده - ساخت،خریدوفروش،نگهداری،تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور،منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
تبصره 1- دستگاههای اجرائی برای انجام وظائف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 2- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به قصد کشف اموال فرهنگیتاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق،مرتکب به یک سال تا سه سال حبس،مجازات مقرر در ماده (562)قانون مجازات اسلامیمصوب 1375/3/2-محکوم میشود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز،مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم،حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)