آیین‌نامه اجرائی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت،خرید و فروش،نگهداری،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب


مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران
ماده 1 - وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس،به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغ نماید.صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده 2 - خرید،فروش،نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.فروشندگان مکلفند دستگاههای یاد شده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت نموده‌اند بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال نمایند.
ماده 3 - وزارت بازرگانی،نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاههای مورد نظر،تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.
ماده 4 - اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه،علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور،تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد.سازمان میراث فرهنگی کشور،به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد.
الف‌اشتغال به شغل قانونی مورد تأیید مراجع ذی ربط.
ب‌تأیید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.
پ‌عدم محکومیت از سوی مراجع قضائی به اتهام حفاری غیر مجاز یا سایر جرائم مرتبط با میراث فرهنگی کشور در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت‌تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره- صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صدور آن مختار است.
ماده 5 - مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سال است و تمدید آن منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.صاحب مجوز حق واگذاری دائم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده 6 - تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی،مطبوعات،چاپ و نشر پوستر و سایر روشهای تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده 7 - ورود دستگاههای موضوع این آیین‌نامه،منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است.
ماده 8 - کلیه دستگاههای فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه،از سوی مراجع ذی صلاح ضبط شده یا میشوند،در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد.سازمان مذکور میتواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند،با رعایت مقررات مربوط بفروشد.
ماده 9 - در صورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین‌نامه،دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور،تخلف نمایند،مجوز آنها به تشخیص سازمان یاد شده ابطال یا معلق میشود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.
ماده 10 - کلیه اشخاصی که از سایر مراجع ذی ربط مجوز اخذ نموده‌اند و در امور مذکور در این آیین‌نامه فعالیت دارند،مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند.ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تأیید و صدور مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است.
ماده 11 - هرگونه استفاده از دستگاههای فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست،منوط به اخذ اجازه جدید از سازمان یاد شده میباشد.
ماده 12 - تعیین دستگاههای اجرائی که برای انجام وظائف خاص خود مستثنی از این آیین‌نامه میباشند،با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.2(3)