قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی


مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره- در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین مینمایند.
ماده 2 - ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد:
الف‌اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب‌اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.
ماده 3 - (اصلاحی 1376/4/29)- به متقاضیان با احراز شرائط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا میگردد:
الف‌داشتن حداقل 25 سال سن.
ب‌موفقیت در آزمون و اختبار علمی و کتبی.
ج‌نداشتن پیشینه مؤثر کیفری.
دعدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی.
هعدم اعتیاد به مواد مخدر.
وعدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی.
زمورد وثوق و اعتماد باشد.
ماده 4 - (الحاقی 1376/4/29)- اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی میباشد چنانچه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرائط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذکر دلائل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و درخواست رسیدگی میشود.مرجع انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رأی مقتضی صادر مینماید.تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.
ماده 5 - (الحاقی 1376/4/29)- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیأتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوّه قضائیه میباشد که انشاء رأی با قاضی هیأت خواهد بود.
ماده 6 - (الحاقی 1376/4/29)- در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم میشود:
الف‌ترجمه و تطبیق با پروانه‌ای که مدت آن منقضی شده است.
ب‌امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه.
ج‌امتناع از حضور در مراجع قضائی بدون عذر موجه.
دنداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
هعدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی.
وترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره- مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین میباشد.
ماده 7 - (الحاقی 1376/4/29)- در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم میشود:
الف‌امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب‌تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج‌عدم رعایت ضوابط ترجمه.
دعدم ارائه دفاتر،اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی.
ماده 8 - (الحاقی 1376/4/29)- تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم میگردد.
ماده 9 - (الحاقی 1376/4/29)- تشکیلات و نحوه اداره دفتر،ضوابط ترجمه،تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرائط مذکور در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای میباشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.
2(1)