از قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1364/2/22 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران«ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضائی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر»بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.
تبصره 1- منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظائف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 2- جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
ماده 2 - دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم میشوند.
ماده 3 - (اصلاحی 1368/10/26)- کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری 2 میباشد.
ماده 4 - (اصلاحی 1368/10/26)- اولویت در تصدی سمت‌های قضائی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.
ماده 5 - (اصلاحی 1368/10/26)- هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضائی حوزه مربوط درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است.در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه،مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.
ماده 6 - (اصلاحی 1368/10/26)- در مراکز استانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل میشود.تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه میباشد.
تبصره(اصلاحی 1368/10/26)- رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضائی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده 7 - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.
ماده 8 - (اصلاحی 1368/10/26)- در استانهایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضائی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل میشود.
ماده 9 - (اصلاحی 1368/10/26)- نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
ماده 10 - (اصلاحی 1368/10/26)- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد،حق بازرسی و نظارت بر دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عند اللزوم میتواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح میتواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگیکننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسیدگیکننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.
ماده 11 - اختیارات و وظائف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظائفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده 12 - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد،ملغی است.2(1)