قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور


مصوب 1373/5/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 - هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی،جرائم دیگری کشف شود،سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی میباشد.
ماده 2 - جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح،در مدت اسارت مرتکب شده‌اند، و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور،در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.
ماده 3 - کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذی ربط در تهران رسیدگی میشود.2(1)