قانون تفسیر ماده (3)«قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 1373/5/6»


مصوب 1374/6/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفساریه


نظر به اینکه،ماده (3)«قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور»مقرر میدارد:
«کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذی ربط در تهران رسیدگی میشود.»بعضی از قضات عقیده دارند:که نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی از شمول این ماده مستثنی میباشند،و باید جرائم آنان در محل وقوع بزه رسیدگی شود،و بعضی دیگر عقیده دارند:عنوان سرتیپی بر کسانی که دارای درجه سرتیپ دومی هستند نیز اطلاق میشود و به جرائم آنان باید در تهران رسیدگی شود.
برداشتهای متفاوت از مصوبه مذکور موجب تعویق رسیدگی به پرونده‌های مربوطه شده است.
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام شود.

نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده - کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محلهای سرلشکری و فرماندهی تیپهای مستقل هستند نیز مشمول ماده 3«قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور»مصوب مورخ 1373/5/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند.
2(1)