قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


مصوب 1382/10/9

فصل اول‌مواد عمومی

ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار«نظامی»خوانده میشوند رسیدگی میکنند:
الفکارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
بکارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
جکارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضاء بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
دکارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
هکارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
وکارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
زمحصلان‌موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح‌مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
حکسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.
تبصره 1- جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت میکنند در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.
تبصره 2- رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمیشود.

ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید.اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود. « تبصره- در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد،دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم،تعیین کیفر مینماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.
ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون«تا دو سال»است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف‌در مورد کارکنان پایور:
1-کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال .
2-جزای نقدی از دو میلیون(2/000/000)ریال تا بیست میلیون(20/000/000)ریال.
3-محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
4-انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5-منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب‌در مورد کارکنان وظیفه:
1-اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2-جزای نقدی از یک میلیون(1/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال.
3-منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره 1- در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط میباشد.
تبصره 2- در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه میباشد،قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی میباشد.
ماده 4 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون«بیش از دو سال تا پنج سال»است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه،مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف‌در مورد کارکنان پایور:
1-جزای نقدی از ده میلیون(10/000/000)ریال تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال.
2-محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3-تنزیل یک درجه و یا رتبه.
4-انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
ب‌در مورد کارکنان وظیفه:
1-جزای نقدی از پنج میلیون(5/000/000)ریال تا سی میلیون(30/000/000)ریال.
2-اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده 5 - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون«بیش از پنج سال»است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه،مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف‌در مورد کارکنان پایور:
1-جزای نقدی از سی میلیون(30/000/000)ریال تا یکصد میلیون(100/000/000)ریال.
2-محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
3-تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
4-انفصال موقت به مدت یک سال.
ب‌در مورد کارکنان وظیفه:
1-جزای نقدی از ده میلیون(10/000/000)ریال تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال.
2-اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.
ماده 6 - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم میشوند،کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.
ماده 7 - در مواردی که در این قانون،مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده در صورت وجود جهات مخففه،به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف میباشد:
الف‌مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب‌مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج‌مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
دمجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
همجازات شلاق تعزیری به یک میلیون(1/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000) ریال جزای نقدی.
ماده 8 - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد(3)،(4)و(5)این قانون در خصوص مجازات حبس اعمال میشود،دادگاه نمیتواند آن را به استناد ماده (7)این قانون مجددا تخفیف دهد.
ماده 9 - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 است.
ماده 10 - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی،مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تأثیری در صلاحیت ندارد.
ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه‌باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند.در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.
تبصره- مقررات اجرائی حبس با خدمت،نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این‌گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از « تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 12 - اعضاء ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم میشوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج میگردند:
الف‌محکومیت یا محکومیتهای(در صورت تعدّد)به حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال.
ب‌محکومیت به حدود.
ج‌محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
دمحکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره 1- در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان،دادگاه میتواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم،اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.
تبصره 2- به خدمت اعضاء پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند،اخراج از خدمت(انفصال،بازخریدی و یا بازنشستگی)با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
ماده 13 - عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمیگردد مگر اینکه تصریح شده باشد.
ماده 14 - افسران و درجه‌داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (12)این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 15 - دادگاههای نظامی میتوانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات،به عنوان تتمیم حکم،متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:
الف‌در مورد کارکنان پایور:
1-منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
2-محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
ب‌در مورد کارکنان وظیفه:
1-اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
2-تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
3-منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره- در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمیتواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد.
ماده 16 - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم‌جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده 17 - هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب میشود.
ماده 18 - هریک از اشخاص مذکور در ماده (17)قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد،به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
ماده 19 - هر نظامی که به منظور بر هم زدن امنیت کشور(ایجاد رعب،آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند،چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.اعضاء جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم میگردند.
ماده 20 - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم میشود.
ماده 21 - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم میگردند:
الف‌هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب‌هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج‌هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغواء و تشویق کند یا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده 22 - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید،محارب محسوب میشود.
ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن،آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الاّ به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 24 - افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:
الف‌هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،استحکامات، پایگاهها،کارخانجات،انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی،توقفگاه‌های موقت،ساختمانهای نظامی،کشتیها،هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ب‌هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده،به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
ج‌هر نظامی که اسرار نظامی،سیاسی،امنیتی،اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
دهر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه‌بندی شده،به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود،چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم میگردد.
تبصره- هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ههر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها،کارخانجات،انبارهای تسلیحاتی،اردوگاههای نظامی،یگانهای نیروهای مسلح،توقفگاه‌های موقتی نظامی،ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی،هوایی و دریایی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم میگردد.
تبصره 1- هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم میشود.
تبصره 2- معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس،جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از:اشرار،گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.
تبصره- هرگاه برای دادگاه،تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
ماده 26 - هر نظامی که اسناد و مدارک،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند،قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود:
الف‌هرگاه اسناد،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات،عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌هرگاه اسناد،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات،عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج‌هرگاه اسناد،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات،عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1- هرگاه اسناد،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات،عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره 3- طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک،مذاکرات،تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.

ماده 27 - هر نظامی که بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (26)این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم میشود:
الف‌چنانچه اسناد،مذاکرات،اطلاعات یا تصمیمات،عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب‌چنانچه اسناد،مذاکرات،اطلاعات یا تصمیمات،عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
ج‌چنانچه اسناد،مذاکرات،اطلاعات یا تصمیمات،عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره- هرگاه اسناد و مدارک،مذاکرات،اطلاعات یا تصمیمات،عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
ماده 28 - هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده،در اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی،توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم میگردد.

فصل سوم‌جرائم بر خلاف تکالیف نظامی

ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود،مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.
ماده 30 - هر فرمانده یا مسؤول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات،استحکامات،سربازخانه،کارخانجات،انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی،هواپیما،کشتی،شهر،آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم میشود.
ماده 31 - هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است،بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن،از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن،جنگیدن،اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها،هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و الاّ به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
ماده 33 - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورشکننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم میشوند:
الف‌نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته‌جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هریک به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته‌جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج‌نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی،صنفی و گروهی و یا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع،تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
دچنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره- هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای(الف)،(ب)و(ج)این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 34 - هریک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 35 - هریک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی،عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده 36 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی،فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا بر خلاف امر مافوق،فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف‌هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب و الاّ به حبس از دو تا ده سال.
ماده 38 - هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37)این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میگردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره- هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند،باشد،به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم میگردد.
ماده 39 - هریک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی،شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن میباشند اجراء نکنند،چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
ماده 40 - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها،احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این‌گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح میباشد.
ماده 41 - هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد و چنانچه از مصادیق مواد(612)و(614)قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18»و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.
ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف‌هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب‌هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج‌در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.
تبصره 1- هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
تبصره 2- هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 43 - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم،در غیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:
الف‌هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج‌در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره- نگهبان،مأمور(اعم از نظامی و انتظامی)مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.
ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:
الف‌هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب‌هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج‌در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده 45 - هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم میگردد:
الف‌چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره- چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم میگردد.
ماده 46 - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد،مگر آنکه اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم میشود.
ماده 47 - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،حسب مورد به شرح ذیل محکوم میشود:
الف‌در صورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از دو تا پنج سال.
ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد.
تبصره- در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم میشود.
ماده 49 - هریک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم میگردد.
ماده 50 - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن،مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید،به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده 51 - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظائف نظامی بیعلاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد،علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم میگردد:
الف‌هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب‌هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج‌در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره- مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمیگردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.
ماده 52 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف‌در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب‌در صورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره- اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم میگردد.
ماده 53 - هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد،در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود:
الف‌چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب‌چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج‌چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمکرسانی از وظائف اوست از کمک خودداری کند.
تبصره- در موارد فوق الذکر،در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص،دیه یا استرداد اموال نیز محکوم میگردد.
ماده 54 - هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده 55 - هر نظامی که با اقدام خود بر خلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.

فصل چهارم‌فرار از خدمت

بخش اول‌فرار در زمان صلح

ماده 56 - اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:
الف‌چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب‌هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
ماده 57 - اعضاء ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (56)این قانون خواهند بود.
ماده 58 - اعضاء ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی میباشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی،خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
ماده 59 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم میگردند.
ماده 60 - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار میشود:
الف‌چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار،دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده میشود.این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
ب‌چنانچه پس از مدت یاد شده در بند(الف)این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم میگردند.
ج‌چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.
تبصره 1- فراریان مشمول بند(الف)فوق در صورتی که مدعی عذر موجهی باشند،ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشکرها،تیپهای مستقل،نواحی انتظامی و رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل میگردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است.در صورت عذر موجه به تشخیص هیأت مذکور،به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر میگردد.
تبصره 2- در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره(1)این ماده ،تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره 3- دستورالعمل بند(الف)و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون،توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.

بخش دوم‌فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده 61 - اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردند.
ماده 62 - فراریان مذکور در ماده (61)این قانون،چنانچه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم میشوند.
ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند.
ماده 64 - فراریان مذکور در ماده (63)این قانون،هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند.
تبصره- منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد(61،62،63 و 64)این قانون،موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم میشوند.
ماده 66 - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار،ضد انقلاب،اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.
ماده 67 - نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور میباشند،هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.
ماده 68 - هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی میباشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.
ماده 69 - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.در صورتی که افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند،دادگاه مجازات آنان را تخفیف میدهد.
ماده 70 - فراریان مشمول مواد(62 و 64)این قانون،فقط برای بار اول فرار از خدمت میتوانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد(61 و 63)این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم‌مقررات مشترک

ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم،هواپیما،بالگرد،کشتی،ناوچه،تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71)این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف‌هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب‌هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج‌در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره- چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم میشود.
ماده 73 - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
ماده 74 - فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب میگردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس میباشد.
ماده 75 - محصلان مراکز آموزشی و اعضاء پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام میدهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضاء ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه میباشند.
ماده 76 - منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف‌بیماری مانع از حضور.
ب‌فوت همسر،پدر،مادر،برادر،خواهر و اولاد(در زمانی که عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد)و همچنین بیماری سخت یکی از آنان(در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج‌ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق،سیل و زلزله.
ددر توقیف یا حبس بودن.
تبصره- هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای(الف)،(ب)و(ج)این ماده مبتلاء گردد موظف است در اولین فرصت ممکن،مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی،استحقاقی و امثال آن اقدام نماید.در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند،همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر،یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.
در صورتی که پس از صدور رأی نهایی دادگاه و ابلاغ آن،خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم‌گزارش خلاف واقع

ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف‌چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب‌در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج‌در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1- چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای(ب)و(ج)این ماده در اثر بیمبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل،تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل میشود.پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات میباشد.

فصل ششم‌تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع

ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسیکه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون (6/000/000)ریال تا سی میلیون(30/000/000)ریال جزای نقدی محکوم میشود.
تبصره 1- هرکس با علم و اطلاع،از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون (3/000/000)ریال تا هجده میلیون(18/000/000)ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو میگردد.
تبصره 2- مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردند.

فصل هفتم‌فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزاء آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
ماده 82 - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم میشود.
ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده 84 - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84)این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون(10/000/000)ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود.در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد،علاوه بر جبران خسارت وارده،با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار میشود.
ماده 86 - تشخیص اینکه وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هر مورد میباشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
ماده 87 - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.

فصل هشتم‌سرقت

ماده 88 - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی(غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره)و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 90 - هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد(88 و 89)این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان،مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردند.
ماده 91 - هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
تبصره 1- چنانچه امانتدار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
تبصره 2- هرگاه در اثر بیاحتیاطی،بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانتدار و مستحفظ،جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده 92 - هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد،مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.

فصل نهم‌آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده 93 - هر نظامی که عمدا تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
تبصره 1- در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.
تبصره 2- تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93)این قانون،عمدا سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است،آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام(به هم خوردن امنیت کشور)و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم میشود.

فصل دهم‌سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 96 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 98 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه،مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه،منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 100 - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیر مجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده 101 - هر نظامی که از مهر،تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیر مجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده 102 - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل،هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی،دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده 103 - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظائفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها،قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظائفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 105 - هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد(103)و(104)این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده 106 - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده 107 - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106)این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد.
ماده 108 - هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف‌در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون(10/000/000)ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب‌چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون(10/000/000)ریال تا یکصد میلیون(100/000/000)ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج‌هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون(100/000/000)ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.
ماده 109 - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه،مال،سند پرداخت وجه یا تسلیم مال،تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است.مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم میگردد.
تبصره 1- مجازات شروع به این جرم،حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره 2- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه میپردازد،موضوع قبلا به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده میشود و وجوه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز میگردد.در این صورت اقدامکننده مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده 110 - هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزائده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم میشود.
ماده 111 - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد(108)،(109)و(110)این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع،آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 112 - هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است به طور مستقیم یا غیر مستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 113 - هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 114 - چنانچه اعمال مذکور در مواد(112)و(113)این قانون در اثر اهمال و بیتوجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
ماده 115 - در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد(112)و(113)این قانون لطمه جبران‌ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ماده 116 - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل،منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو میشود.
ماده 117 - در تمام موارد مذکور در این فصل،هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم‌ارتشاء،اختلاس و اخاذی

ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظائف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:
الف‌هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون(1/000/000)ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب‌هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون(1/000/000)ریال تا ده میلیون (10/000/000)ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج‌هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون(10/000/000)ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:
الف‌هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000,000,1)ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب‌هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (1/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج‌هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (10/000/000)ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره 1- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظائر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.
تبصره 2- هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها،به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد(118 و 119)این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده 121 - مبالغ مذکور در مواد(118 و 119)این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
ماده 122 - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند،دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.
ماده 123 - هر نظامی که زائد بر یک میلیون(1/000/000)ریال اختلاس کند،در صورت وجود دلائل کافی،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده 124 - در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد(118 و 119)این قانون،که مجازات حبس برای آن مقرر شده،نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد.دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد.در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند،ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره- فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی میتوانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه،وضعیت«بدون کاری»-مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح‌را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
ماده 125 - هر نظامی که با سوء استفاده از لباس،موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق،بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین،مثل یا قیمت مال یا حق،حسب مورد،به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.

فصل دوازدهم‌استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده 126 - هر نظامی که علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق،استفاده نماید یا از لباس،موقعیت،شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم میگردد.
تبصره- استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 127 - هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد،به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

فصل سیزدهم‌سایر مقررات

ماده 128 - شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر،سرقت،تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسائل و امکانات نیروهای مسلح،تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه،فروش غیر مجاز اموال نیروهای مسلح،ارتشاء،اختلاس،اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم میشود.
تبصره 1- در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد،مرتکب به مجازات همان جرم محکوم میگردد.
تبصره 2- هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،اقداماتی که شروع به جرم تلقی میشود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد،مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده 129 - جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع میشود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب میگردد.
ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38)و بند(ج)مواد(42)،(43)،(44)،(51)و (78)این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.
ماده 131 - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات،الحاق،تقدیم یا تأخیر تأخیر نسبت به تاریخ حقیقی و نظائر آنکه به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند،افشاء غیر مجاز اطلاعات،سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سیدی(DC)یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون میباشند.
ماده 132 - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود،مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم میگردد.رسیدگی در این‌گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده 133 - در هریک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد،دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره- نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یاد شده یا کارشناس،ارجاع،بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضائی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد مشخص خواهد شد.
ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه،سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضائی عمومی میباشد.
ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد،رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضائی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.
ماده 137 - با تصویب این قانون،قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح‌مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1376/8/11 تمدید شده است‌و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی میباشد.2(1)