دستورالعمل حبس با خدمت«موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح»


مصوب 1382/10/5 رئیس قوه قضائیه

فصل اول کلیات

ماده 1 - حبس با خدمت:شیوه‌ای از اجرای مجازات حبس است که به موجب آن محکوم علیه به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشود.
ماده 2 - محکوم علیه حبس با خدمت:به محکومی گفته میشود که حبس وی برابر رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین،به حبس یا خدمت تبدیل شده باشد.
ماده 3 - فرمانده مربوط:منظور از فرمانده مربوط،فرمانده تیپ مستقل و یا فرمانده یا رئیس و یا مدیر رده همطراز و یا بالاتر محل خدمت یا رده‌های مجاز از طرف آنها میباشد.
ماده 4 - حبس با خدمت در مورد کارکنان پایور در صورتی قابل اعمال است که امکان خدمت آنان در زمان تحمل حبس با خدمت یا پس از آن برابر مقررات نیروهای مسلح وجود داشته باشد.
ماده 5 - مقررات حبس با خدمت در مورد محکومانی قابل اعمال است که مجازات حبس غیر تعلیقی آنان در دادنامه بیش از یک سال نباشد.
ماده 6 - چنانچه محکومیتهای حبس در دادنامه‌های متعدد باشد،در صورتی که مجموع مجازات حبس آنها بیش از یک سال نباشد حبس با خدمت قابل اعمال است.
ماده 7 - توأم بودن حبس با سایر مجازاتها مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نمیباشد.
ماده 8 - سابقه محکومیت محکوم علیه و یا استفاده قبلی وی از مقررات حبس با خدمت مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نخواهد بود.

فصل دوم‌مقررات اجرائی حبس با خدمت،نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی محکومین حبس با خدمت

ماده 9 - محکوم علیه متقاضی حبس با خدمت،باید درخواست کتبی خود را از طریق مسؤولین زندان یا به هر نحو دیگر به دادستان مجری حکم ارائه نماید.
تبصره- در صورتی که درخواست تبدیل حبس با خدمت تحویل مسؤولین زندان شود، آنان مکلفند بلافاصله آن را ثبت و به دادسرا ارسال نمایند.
ماده 10 - دادستان میتواند قبل از اعلام نظر خود به دادگاه،نظر فرمانده مربوط را در مورد تقاضای محکوم علیه کسب نماید.
ماده 11 - دادستان مجری حکم در صورت موافقت با تقاضای محکوم علیه،مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین پیشنهاد مینماید.
ماده 12 - پس از صدور رأی حبس با خدمت،بلافاصله مراتب از طرف دادستان مجری حکم به زندان و فرمانده یگان مربوط جهت هماهنگی لازم اعلام،تا نسبت به اعزام محکوم علیه وفق مقررات به یگان مربوط یا مرکز نگهداری اقدام مقتضی به عمل آید.
ماده 13 - فرمانده مربوط یا رئیس مرکز نگهداری مکلف است بلافاصله نسبت به به کارگیری محکوم علیه برابر مقررات اقدام نماید.
ماده 14 - محکومین حبس با خدمت در صورت امکان،پس از خاتمه خدمت مقرر با توجه به پایور یا وظیفه بودن،سن،جنس،نوع جرم،سابقه،شخصیت و وضعیت جسمانی،طبقه‌بندی و در محل مناسبی نگهداری میشوند.
ماده 15 - فرماندهان موظفند جهت نگهداری محکومین حبس با خدمت پس از پایان خدمت مقرر بازداشتگاه یا محل مناسبی تعیین نمایند.
ماده 16 - زمان ورود و خروج محکومین از محل خدمت و بازداشتگاه یا مرکز نگهداری باید به طور دقیق توسط مسؤولین ذی ربط ثبت شود.
ماده 17 - محکوم علیه موظف است پس از پایان خدمت مقرر،خود را به بازداشتگاه یا محلی که به همین منظور تعیین شده معرفی نماید.
ماده 18 - بازداشتگاه یا مرکز نگهداری محکومین حبس با خدمت،توسط فرمانده مربوط یا شخصی که از طرف وی تعیین میشود اداره میگردد.
دادستان بر نحوه اجرای حکم نظارت خواهد داشت.
ماده 19 - برای کلیه محکومین حبس با خدمت توسط یگان،پرونده اجرائی تشکیل و تا خاتمه محکومیت کلیه مکاتبات و سایر امور مربوط به محکوم علیه در آن ثبت و نگهداری میشود.
ماده 20 - محکومین حبس با خدمت میتوانند مانند سایر کارکنان از مرخصی استحقاقی خود وفق مقررات نیروهای مسلح با پیشنهاد فرمانده مربوط و موافقت دادستان مجری حکم استفاده نمایند.
تبصره- محکومین حبس با خدمت پایور در این مورد حق استفاده از مرخصیهای ذخیره شده قبل از اجرای حکم را ندارند.
ماده 21 - فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری در خصوص موضوعاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی محکومین حبس با خدمت،دارای همان اختیاراتی است که در قوانین و مقررات برای رئیس زندان مقرر شده است.
ماده 22 - زوج یا زوجه،پدر،مادر،برادر،خواهر،فرزندان،پدر و مادر همسر محکوم علیه مجازند حداقل هفته‌ای یک بار با وی ملاقات نمایند.
تبصره- فرمانده یگان مربوط موظف است ترتیبات لازم را جهت ملاقات اشخاص مزبور و همچنین افرادی که اجازه ملاقات از طرف قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام دارند،به عمل آورد.
ماده 23 - نحو اعزام،درمان و هزین درمان محکومین حبس با خدمت مطابق مقررات مربوط به کارکنان شاغل میباشد.
تبصره- مدت بستری محکوم علیه در بیمارستان،جزاء ایام محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده 24 - اجرای مجازات حبس با خدمت در مورد محکومین مبتلا به بیماریهای روانی، واگیردار و خطرناک قابل اعمال نمیباشد.
تبصره- در صورتی که به تشخیص پزشک یگان،محکوم به حبس با خدمت به یکی از بیماریهای مزبور در حین اجرای مجازات حبس با خدمت مبتلا شود،با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین،محکوم علیه جهت تحمل ما بقی حبس و درمان به زندان معرفی میشود.
ماده 25 - محکومین حبس با خدمت هنگام تحمل مجازات مزبور مشمول مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح میباشند.
تبصره- ایام غیبت و فرار محکومین حبس با خدمت،جزء خدمت و محکومیت آنان محسوب نمیشود.فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع قضائی مربوط اعلام تا حسب مورد وفق مقررات کیفری یا انضباطی نیروهای مسلح با مرتکب رفتار شود.
ماده 26 - فرمانده یگان مربوط یا رئیس مرکز نگهداری،حتی المقدور به منظور اصلاح محکومین حبس با خدمت تمهیدات لازم را جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی پس از پایان خدمت مقرر،تحت نظر قاضی ناظر زندان به عمل میآورد.
ماده 27 - در صورت انتقال یگان محل خدمت محکوم علیه به حوزه قضائی دیگر،دادستان مجری حکم جهت اجرای حکم به دادستان حوزه قضائی مربوط نیابت قضائی اعطاء مینماید.
ماده 28 - هر نوع انتقال یا مأمور به خدمت نمودن محکومین حبس با خدمت در زمان تحمل محکومیت به سایر یگانها،وزارتخانه‌ها،نهادها،سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ممنوع است.
ماده 29 - چنانچه در حین اجرای مجازات حبس با خدمت،محکوم علیه به موجب رأی قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات یا به هر نحو دیگری از خدمت اخراج شود یا در صورتی که نگهداری محکوم علیه در یگان یا مرکز نگهداری به علت ارتکاب تخلفات یا هر علت دیگری به تشخیص فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری به مصلحت نباشد و یا در صورت ارتکاب جرم جدید با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادگاه صادرکننده حکم حبس با خدمت یا دادگاه جانشین،بقیه مجازات حبس در زندان به اجراء درمیآید.
تبصره- ارتکاب جرم در زمان آزادی مشروط مشمول مقررات این ماده میباشد.
ماده 30 - قاضی ناظر زندان نسبت به محکومین حبس با خدمت دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که در قانون و آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها یا سایر مقررات پیش‌بینی شده است.
ماده 31 - اجرای احکام مکلف است یک هفته قبل از پایان مدت محکومیت زندانیان حبس با خدمت،تاریخ آزادی محکوم علیه را به یگان مربوط یا مرکز نگهداری اعلام نماید.فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری موظفند نسبت به آزادی محکوم علیه در وقت مقرر اقدام و نتیجه را به مرجع قضائی و زندان اعلام نمایند.
ماده 32 - محکومین حبس با خدمت پایور از حیث دریافت حقوق و مزایا،بازنشستگی، ترفیعات و مرخصی،در حکم حاضر به خدمت میباشند.
ماده 33 - کارکنان وظیفه محکوم به حبس با خدمت از لحاظ خدمت،دریافت حقوق و مزایا و مرخصی همانند سایر کارکنان وظیفه خواهند بود.
ماده 34 - این دستورالعمل در 34 ماده و 7 تبصره توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1383/10/5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.2(2)