آیین‌نامه اجرائی تبصره بند(5)ماده (3)قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری


مصوب 1381/4/30 هیأت وزیران
ماده 1 - -تعاریف و مفاهیم
الف‌بازداشتگاه:محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تأسیس و اداره میگردد.
ب‌بازداشتی:به کسی اطلاق میگردد که طبق قوانین و مقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری میشود.
ج‌زندان:محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضائی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری میشوند.
ماده 2 - مأموران ذی ربط در صورت مشاهده فرار بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:
الف‌با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.
ب‌با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.
ج‌با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد،اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.
ددر صورت عدم تأثیر اقدامات فوق،فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهند.
تبصره 1- تیراندازی از ناحیه کمر به بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.
تبصره 2- در صورتی که فرار با استفاده از وسائط نقلیه انجام گیرد،مأموران موظفند برابر ماده (6)قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری- مصوب 1373-اقدام نمایند.
تبصره 3- دستورالعمل اجرائی چگونگی برخورد با ناآرامیهای داخل زندان و زندانیان و بازداشتیهای متواری از لایه‌های درونی زندانها و بازداشتگاهها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تأیید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 4- در صورتی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد،تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب میباشد.
ماده 3 - در شرایطی که رعایت ترتیبات موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی میشود،مأمور یا مأموران،مجاز به استفاده از سلاح بدون رعایت ترتیبات فوق میباشند.
ماده 4 - به منظور پیشگیری و تقلیل حوادث پیش‌بینی نشده،مسؤولان ذی ربط موظفند مأموران موضوع قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری- مصوب 1373-را با قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن حتما آشنا نمایند.
ماده 5 - در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد،سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عملکننده نظریه هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات،بازرسی،حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به مرجع قضائی رسیدگیکننده ارسال نماید.هیأت مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع،نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید.2(3)