آیین‌نامه اجرائی ماده (15)قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


مصوب 1379/6/13 هیأت وزیران
ماده 1 - در این آیین‌نامه واژه«قانون»به جای عبارت«قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در امور ضروریمصوب 1373/10/18-به کار میرود.
ماده 2 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (13)قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (14)آن را در ذیل ردیف هریک از دستگاههای ذی ربط پیش‌بینی نماید.
تبصره- اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاههای مربوط تخصیص مییابد و طبق مقررات ذی ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده 3 - دیه و خسارت و تعیین میزان آن(موضوع ماده «13»قانون)که در اجرای مواد (3)،(4)،(5)و(6)قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط بر اساس رأی مرجع قضائی پرداخت خواهد شد.
تبصره- مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون،مبادرت به به کارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمانها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد و مدارک لازم،وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران(موضوع ماده «14»قانون)،در هریک از وزارتخانه‌ها،سازمانها و نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی)با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.2(3)