از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی


مصوب 1379/1/21
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور مقام ولایت،رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره)تشکیل گردیده طبق اصول(پنجم)و(پنجاه و هفتم)قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه میباشد.
2(1)