از قانون مجازات عمومی


مصوب 1352/3/7
تذکر: در قسمت اخیر ماده 729(اصلاحی 1377/7/27)قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 تصریح شده است:«...قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است»مع ذلک از قانون مجازات عمومی مصوب 1352/3/7-که در مقام اصلاح قانون مزبور تصویب شده بودآثار لازم‌الاجراء و قابل استفاده‌ای به‌جا مانده است.توضیح اینکه در بعضی از قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامیکه همچنان معتبر و لازم‌الاجراء است-، اصطلاحاتی به کار رفته که برای درک یا پی بردن به نظیر آن در قوانین مؤخر التصویب و بقاء یا لغو آن و همچنین در مقام تنقیح،باید به آن آثار توجه کرد.همچنین گاهی قوانینی تصویب شده یا میشود که به لحاظ تصویب قوانین وارد،عمل به آن بدون توجه به این قوانین صحیح نیست و بنا به مراتب مزبور و نظر به اینکه عنایت به بعضی از مقررات قانون مجازات عمومی مصوب 1352/3/7-از جمله مواد 7 تا 15 آن‌ضروری به نظر میرسد؛علی هذا علاوه بر آنکه این‌گونه موارد در پاورقیها حسب مورد تذکر داده شده است توجه خوانندگان را به مواد مربوطه از قانون مجازات عمومی-1352- به شرح ذیل جلب مینماید:
ماده 7 - جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
1-جنایت؛
2-جنحه؛
3-خلاف؛
ماده 8 - مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیر است:
1-اعدام؛
2-حبس دائم؛
3-حبس جنائی درجه یک از سه سال تا 15 سال؛
4-حبس جنائی درجه دو از دو سال تا 10 سال؛
تبصره- از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنائی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبسهای مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین میشود.
ماده 9 - مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است:
1-حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال؛
2-جزای نقدی از 5001 ریال به بالا؛
تبصره- از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده 10 - حبس‌های جنائی و جنحه‌ای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد.
ماده 11 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30/000 ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از 5001 تا 30/000 ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
ماده 12 - مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است.
ماده 13 - جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده است؛جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد.
مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین میشود و جزای نقدی نسبی،آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد.
ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از 5001 ریال نخواهد بود.در هریک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ریال افزایش خواهد یافت.
ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
1-محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی؛
2-اقامت اجباری در محل معین؛
3-ممنوعیت از اقامت در محل معین؛
4-محرومیت از اشتغال،به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین؛
5-بستن مؤسسه؛
6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت؛
این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.
2(1)