دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستریها،حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه


مصوب 1386/8/12 رئیس قوه قضائیه
در راستای بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائیه و شناخت چالش‌ها و تنظیم سیاست‌های نوین و جهت‌گیری فعالیت‌ها به منظور نیل به اهداف برنامه‌ها،دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستریها،حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر تصویب میگردد:
ماده 1 - اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف میگردد:
الف‌عملکرد:نتایج حاصل از انجام وظائف و فعالیت‌ها.
ب‌ارزیابی:فرآیند سنجش،ارزش‌گذاری و قضاوت.
ج‌شاخص:مشخصه‌ای که در اندازه‌گیری ورودیها،فرآیندها،ستاده‌ها و یا پیامدها مورد استفاده قرار میگیرد.
داستاندارد:حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص‌های ارزیابی عملکرد.
هاقتصادی بودن:استفاده بهینه از امکانات و منابع.
ماده 2 - هدف از ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش،ارزش‌گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد دادگستریها،حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه بر اساس قوانین و مقررات و شرح وظائف و برنامه‌های مصوب با رویکرد معیارهای اثربخشی،کارایی،اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه قضائیه.
ماده 3 - عملکرد دادگستریها،حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد:
الفکلیات
1-مجری دستورالعمل:اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه.
2-اهداف:تهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضائی کشور و ارزیابی دادگستریها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته بر اساس میزان اجرای سیاست‌های قضائی.
3-دوره مورد بررسی:از ابتداء فروردین تا پایان اسفند.
4-زمان اجراء:به صورت فصلی(سه ماهه)و جمع‌بندی سالانه.
5-نحوه اجراء:گزارش‌گیری،بررسی و بازرسی بر اساس شاخص‌های استاندارد.
6-نحوه کنترل:بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
7-بهره‌بردار:حوزه ریاست،معاونین قوه قضائیه،رؤسای سازمان‌های وابسته و حوزه‌های ذیربط.
ب‌ابعاد عمومی
ب 1-نظام مدیریتی
1-مدیریت راهبردی.
2-مدیریت منابع انسانی.
3-ساختار(تشکیلات،قوانین و مقررات).
4-بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار.
5-بهره‌گیری از فن‌آوریهای اداری.
6-قانونگرایی.
ب 2-شهروندمداری
1-شناخت نیازها.
2-تطابق کیفیت خدمات با نیازها.
3-انتظارات ارباب‌رجوع.
ج‌ابعاد اختصاصی
1-میزان تحقق سیاست‌های محوری قوه قضائیه
-فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم.
-نحوه اجراء یا میزان پیشرفت برنامه‌های جامع و عملیاتی قوه قضائیه.
-نحوه اجراء یا میزان پیشرفت برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.
-اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم.
-اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم.
-اقدامات منتهی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود.
-اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از زمان تشکیل پرونده تا مختومه شدن آن در مرجع قضائی.
-توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف.
-کاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضائی،تجدید نظر و دیوان عالی کشور.
-کاهش زمان اجرای احکام صادره.
2-عملکرد دادگستریها با توجه به میزان تحقق سیاست‌های محوری،بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
-وضعیت ستاد مبارزه با جرائم خاص.
-وضعیت شورای قضائی استان.
-وضعیت دفتر امور زندانیان.
-وضعیت برگزاری ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری.
-وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان.
-وضعیت ضابطین استان.
-اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی.
-وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت.
-تخصصی نمودن و مکانیزاسیون رسیدگی.
-وضعیت حفاظت از بیت المال و منابع طبیعی.
-اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌های رفع اطاله دادرسی.
-بررسی کیفیت آراء محاکم.
3-عملکرد حوزه‌های ستادی
-ارزیابی عملکرد بر اساس شرح وظائف قانونی.
-ارزیابی عملکرد بر اساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.
-ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه‌های توسعه قضائی.
4-عملکرد سازمان‌های وابسته قوه قضائیه
-ارزیابی عملکرد بر اساس شرح وظائف قانونی.
-ارزیابی عملکرد بر اساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.
-ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه‌های توسعه قضائی.
5-میزان موفقیت دادگستریها در اجرای سیاست‌های محوری،بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
6-میزان موفقیت حوزه‌های ستادی بر اساس شرح وظائف قانونی.
7-میزان موفقیت سازمان‌های وابسته بر اساس شرح وظائف قانونی.
ماده 4 - فرآیند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
الف‌تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی:
شاخص‌های ارزیابی عملکرد عمومی بر اساس ابعاد و محورهای قوه قضائیه و شهروندمداری با همکاری مراجع و حوزه‌های ذی ربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستریها،حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته، ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ب‌تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی:
شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی بر اساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده 3 این دستورالعمل،با همکاری حوزه‌های ذی ربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های عملیاتی توسعه قضائی،احکام خاص مندرج در قوانین بودجه،قوانین و مصوبات خاص قوه قضائیه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره دولتی و قوه قضائیه با هماهنگی و همکاری دستگاهها و حوزه‌های ذی ربط تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستریها،حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته،ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ماده 5 - معاونت‌ها،حوزه‌های ستادی مستقل،سازمان‌های وابسته و دادگستری کل استان‌ها بر اساس اعلام اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه همکاری لازم را معمول خواهند داشت.
ماده 6 - این دستورالعمل در 6 ماده در تاریخ 1386/8/12 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء میباشد.2(2)