دستورالعمل تشکیل شوراهای قضائی منطقه‌ای


مصوب 1387/5/20 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و با استناد به اصل 158 قانون اساسی و بند الف ماده یک قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم مناسب در مسائل امنیتی شوراهای قضائی منطقه‌ای که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده میشود،به شرح آتی تشکیل میگردد.
ماده 2 - اعضاء هر شورا عبارتند از:
-رؤسای کل دادگستری استان‌های عضو.
-رؤسای کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های عضو.
-رؤسای شعب اول انقلاب استان‌های عضو.
-دادستان‌های مراکز استان‌های عضو.
-مسؤولان حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان‌های عضو.
-مدیران کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان‌های عضو.
تبصره- در صورت ضرورت رئیس شورای منطقه‌ای میتواند پس از هماهنگی با سایر اعضاء از مسؤولین امنیتی،اطلاعاتی،نظامی و انتظامی در برخی از جلسات دعوت نماید.
ماده 3 - وظائف شورا عبارت است از:
-نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضائی در امور امنیتی در سطح منطقه.
-اتخاذ تصمیم و رویه واحد در امر رسیدگی به جرائم امنیتی در سطح منطقه.
-اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در خصوص جرائم امنیتی با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی ربط در سطح منطقه.
ماده 4 - محدوده جغرافیایی شوراها به شرح زیر میباشد:
الف)-شورای قضائی شرق کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان،کرمان،یزد، خراسان جنوبی،خراسان رضوی و هرمزگان.
ب)-شورای قضائی غرب کشور شامل استان‌های کرمانشاه،کردستان،ایلام،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی.
ج)-شورای قضائی جنوب کشور شامل استان‌های خوزستان،فارس،بوشهر،کهگیلویه و بویراحمد.
تبصره- بر حسب ضرورت و در صورت لزوم به دستور رئیس قوه قضائیه،شوراهای جدید منطقه‌ای تشکیل میشود.
ماده 5 - رئیس شورا به صورت دوره‌ای و برای مدت 6 ماه از میان رؤسای کل دادگستری عضو شورای قضائی هر منطقه انتخاب میشود.
ماده 6 - دبیر شورا برای مدت دو سال از میان دادستان‌های عضو شورای قضائی هر منطقه توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
تبصره- محل استقرار دبیرخانه در محل دبیر شورا خواهد بود.
ماده 7 - شورای قضائی منطقه‌ای حداقل هر 3 ماه یکبار و در مواقع ضروری به صورت فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 8 - بر حسب نیاز،شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب تحت نظارت رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها در استان‌های مربوطه تشکیل،تا به صورت فوق العاده به جرائم مهم از قبیل قاچاق باندی عمده و مسلحانه مواد مخدر،سلاح و مهمات، راهزنی و سرقت مسلحانه،آدم‌ربایی،ترور و کشتار و هرگونه ناامنی و اغتشاش مسلحانه رسیدگی و برخورد جدی نمایند.
ماده 9 - این دستورالعمل مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1387/5/20 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.2(2)