آیین‌نامه راجع به مادتین 279 و 288 قانون امور حسبی


مصوّب 1322 وزیر دادگستری
ماده 1 - وزارت دادگستری به هریک از دادگاه‌های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحریر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه میدهد که وصیّت‌نامه سرّی را در حوزه خود یا حوزه‌ای که از طرف وزارت دادگستری معیّن میشود به طریق امانت نگاهداری نمایند.
ماده 2 - اشخاصی که بخواهند وصیّت‌نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل‌های مذکور در ماده فوق که از طرق وزارت دادگستری مجاز باشد امانت گذارند.
ماده 3 - اتباع دولت ایران در خارجه میتوانند وصیّت‌نامه سرّی خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران میتواند وصیّت‌نامه سرّی خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند.
ماده 4 - ترتیب امانت گذاردن وصیّت‌نامه سرّی در هریک از محل‌های نامبرده کنسولگری و استرداد آن به طریقی است که برای امانت گذاردن اسناد رسمی و استرداد آنها در اداره ثبت اسناد مقرّر است و وظائفی که در قانون ثبت اسناد برای مسؤول دفتر مقرّر است به عهده متصدی یکی از محل‌های نامبرده که وصیّت‌نامه در آنجا سپرده میشود خواهد بود.
ماده 5 - هریک از محل‌های مذکور که وصیّت‌نامه سرّی به آنجا سپرده شده مکلّف است به طریقی که در قانون امور حسبی مقرّر است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیّت‌نامه را به دادگاه بخش که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستند.
2(2)