دستورالعمل اجرائی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور


مصوب 1388/5/18 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - -هدف
در اجرای ماده 7 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان و به منظور تمرکززدایی،تسهیل در نظارت و بازرسی،تقویت توان کارشناسی و تفویض اختیار به مناطق با حفظ استقلال و اختیارات کنونی ادارات کل بازرسی استان‌ها،مناطق سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میگردد.

فصل اول‌شورای منطقه،دبیرخانه منطقه

ماده 2 - منطقه با عضویت چند استان همجوار یا نزدیک به هم و مرکزیت یک استان تشکیل میشود.
تبصره- تشکیل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نیاز و با تشخیص رئیس سازمان میباشد.
ماده 3 - ضر هر منطقه شورایی مرکب از مدیران کل استان‌های عضو تشکیل و با همفکری و تعامل و در حدود اختیارات مقرر در ماده 11 این دستورالعمل به وظائف خود عمل مینماید.
ماده 4 - مدیر کل بازرسی استان مرکز منطقه با حکم رئیس سازمان به عنوان رئیس منطقه منصوب و ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5 - مدیران کل عضو شورای منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقاء امور و رفع مشکلات،نواقص و نارساییها مشارکت و تشریک مساعی نمایند.
ماده 6 - جلسات شورای مدیران منطقه حداقل ماهی یکبار با دعوت رئیس منطقه و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود.مصوبات شورا با رأی اکثریت اعضاء قابل اجراء بوده و توسط رئیس منطقه ابلاغ خواهد شد.
تبصره- نسخه‌ای از مصوبات و صورت‌جلسات شورا حداکثر ظرف مدت ده روز به دفتر ریاست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان ارسال میگردد.
ماده 7 - رؤسای مناطق،عضو شورای سازمان بوده و موظف به شرکت منظم در جلسات میباشند.ترتیب دعوت رؤسای مناطق توسط دفتر ریاست سازمان انجام میگیرد.
ماده 8 - در هر منطقه دبیرخانه‌ای زیر نظر رئیس منطقه با چهار پست دبیر،مسؤول دفتر و کارشناس تشکیل میگردد.
ماده 9 - دبیر و اعضاء دبیرخانه توسط رئیس منطقه تعیین و احکام آنان صادر میگردد.
ماده 10 - در هر منطقه گروه بررسی و تنقیح گزارش زیر نظر رئیس منطقه تشکیل میگردد. اعضاء گروه به پیشنهاد شورای منطقه و تأیید و حکم مرکز منصوب میشوند.

فصل دوم‌وظائف و اختیارات

ماده 11 - -شورای منطقه
1-بررسی و تصویب برنامه‌های استانی و منطقه‌ای و ارسال به مرکز.
2-ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه‌های نظارت و بازرسی.
3-بررسی و تأیید طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های کاربردی استانی و منطقه‌ای.
4-بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی استانی و منطقه‌ای.
5-بررسی مسائل منطقه‌ای و آسیب‌شناسی مربوطه و ارائه راهکارهای مناسب.
ماده 12 - -دبیرخانه
1-بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی ادارات کل منطقه.
2-بررسی طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی مشترک منطقه‌ای.
3-تشکیل بانک اطلاعات از منابع و نیروهای متخصص موجود در منطقه.
4-طراحی و برگزاری دوره‌ها،کارگاه‌ها و همایش‌های علمی و آموزشی مشترک با ادارات کل بازرسی منطقه در چارچوب سیاست‌های کلی آموزشی و پژوهشی سازمان.
5-انجام امور دبیرخانه‌ای.
6-سایر امور محوله از سوی رئیس منطقه.
7-بررسی پیشنهادهای دریافتی استانها و انجام بررسیهای کارشناسی لازم و اظهار نظر در خصوص آنها و عند اللزوم طرح در شورا.
ماده 13 - -دبیر منطقه
1-پیگیری مصوبات شورا.
2-تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مرکز پس از تأیید رئیس شورا.
3-تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز منطقه حسب مورد با تأیید رئیس شورا.
4-تهیه و تنظیم و ارائه گزارش‌های ادواری از فعالیتها و عملکرد شورا و دبیرخانه به رئیس شورا و سایر مراجع ذیربط.

فصل سوم‌روش‌های اجرائی

الف‌برنامه‌های نظارت و بازرسی

ماده 14 - برنامه‌های نظارت و بازرسی ادارات کل در شورای منطقه بررسی و پس از تصویب به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع جهت سیر مراحل تأیید نهایی ارسال میشود.
تبصره- حذف و یا تغییر 10 درصد برنامه‌های استانی مصوب،توسط شورای منطقه و بیش از آن با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع میباشد.
ماده 15 - برنامه‌های نظارت و بازرسی مشترک به منطقه و برنامه‌های ادارات کل استانی به ادارات کل ابلاغ خواهد شد.
تبصره- رونوشت از برنامه‌های استانی به دبیرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال میگردد.

ب‌طرح‌های بازرسی

ماده 16 - طرح و بازبینه برنامه نظارت و بازرسی استانی توسط اداره کل بازرسی استان تهیه و در کارگروه مربوط در دبیرخانه منطقه بررسی و تصویب گردیده و پس از تأیید رئیس شورا به اداره کل بازرسی استان ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- موارد اصلاحی توسط دبیر به اداره کل اعلام میگردد.
تبصره 2- بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه‌های منطقه‌ای،سراسری و سایر موارد به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بر عهده مرکز میباشد.
ماده 17 - معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مسؤولیت نظارت بر نحوه تهیه طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی را بر عهده خواهد داشت.

ج‌انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی و ارسال گزارش

ماده 18 - نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مندرج در تبصره 2 و 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان توسط هیأت‌های مشترک استان‌های منطقه انجام میپذیرد.
ماده 19 - گزارش‌های نظارت و بازرسی استان پس از طی مراحل آن در استان و تأیید مدیر کل بازرسی استان به دبیرخانه منطقه جهت بررسی،تنقیح و ارزشیابی در گروه مربوط ارسال میگردد.
تبصره- گروه بررسی و تنقیح گزارش‌ها موظف است حداکثر ظرف یک هفته از زمان دریافت گزارش نتایج بررسی خود را به اداره کل بازرسی استان اعلام نماید و در موارد خاص با تأیید رئیس شورا تا یک هفته قابل تمدید است.
ماده 20 - گزارش نظارت و بازرسی پس از طی مراحل تنقیح و تأیید رئیس شورا به شرح زیر ارسال خواهد شد:
1-گزارش‌های نظارت و بازرسی که در مورد عملکرد مدیران ادارات کل استان و یا مدیریت‌های منطقه‌ای باشد به استثناء دستگاه‌های مندرج در تبصره 2 و 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان و اصلاحات بعدی آن با امضاء رئیس منطقه ارسال میگردد.
2-گزارش‌های نظارت و بازرسی در مورد عملکرد دستگاه‌های مندرج در تبصره‌های فوق با امضاء معاون ذی ربط سازمان در مرکز ارسال میگردد.
تبصره 1- گزارش‌های اختصاصی تابع مفاد بند 1 و 2 این ماده میباشند.
تبصره 2- چنانچه مدیر کل استان و یا رئیس شورا تشخیص دهد لازم است گزارش برای مقام معظم رهبری و یا سران سه قوه و یا وزراء و یا معاونین آنها و یا مقامات همتراز ارسال گردد. پس از تأیید شورای مدیران منطقه جهت بررسی و تنقیح و طی تشریفات قانونی به مرکز ارسال میگردد.
ماده 21 - در صورت اختلاف نظر بین مدیر کل بازرسی استان و کارگروه بررسی و تنقیح منطقه ابتداء اختلاف در شورای مدیران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسی و تنقیح عمل خواهد شد.

برنامه‌های آموزشی و پژوهشی

ماده 22 - برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در مناطق به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع خواهد رسید.هزینه اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک از سرجمع اعتبارات ادارات کل بازرسی استان پرداخت خواهد شد.گواهی آموزشی دوره‌های برگزار شده در مناطق با امضاء رئیس منطقه و مدیر کل توسعه منابع انسانی خواهد بود.
این دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاریخ...به تصویب رسید.2(2)